Legea 151/2015 – Insolventa persoanelor fizice

LEGEA nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 iunie 2015

Nota
Conform art. unic din ORDONANTA nr. 6 din 27 iulie 2017 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 28 iulie 2017, termenul de intrare in vigoare prevazut la art. 93 teza intai din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.
Conform art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 15 decembrie 2016 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 21 decembrie 2016, termenul de intrare in vigoare prevazut la art. 93 teza intai din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se proroga pana la data de 1 august 2017.
Conform art. unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 23 decembrie 2015 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015, termenul de intrare in vigoare prevazut la art. 93 teza intai din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.
Art. 93 din prezentul act normativ are urmatorul continut:
Articolul 93Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 92, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1 Scopul legii

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, in conditiile prezentei legi.

Articolul 2 Principii

Prevederile prezentei legi se bazeaza pe urmatoarele principii:

 1. acordarea unei sanse debitorilor de buna-credinta de redresare a situatiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
 2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor;
 3. sprijinirea iesirii din starea de insolventa a debitorului, inclusiv prin descarcarea de datorii, in conditiile legii, intr-un mod sistematic si rational, astfel incat debitorul sa fie motivat sa faca eforturi pentru a desfasura activitati generatoare de venituri, sa fie facilitata reinsertia acestuia in mediul social si contributia sa la viata economica a comunitatii, conform cu nivelul de pregatire profesionala si experienta acumulata;
 4. maximizarea, printr-o procedura colectiva, a gradului de recuperare a creantelor si a gradului de valorificare a activelor, atunci cand este cazul;
 5. asigurarea, in cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor si a unui tratament egal pentru creditorii de acelasi rang;
 6. recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform aplicabile;
 7. asigurarea unor proceduri de insolventa eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un termen rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, institutii si autoritati publice, precum si pentru orice alte entitati implicate;
 8. asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si cu protejarea datelor cu caracter personal.

Articolul 3 Definitii

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi” este o sectiune a Buletinului procedurilor de insolventa, publicatie editata, in sistem electronic, de Oficiul National al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea, cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolventa si a hotararilor instantei de judecata, precum si a altor acte a caror publicare o prevede prezenta lege;
 2. bunuri neurmaribile sunt bunurile din averea debitorului care nu pot fi supuse valorificarii in procedurile prevazute de prezenta lege, intrucat sunt necesare asigurarii unui nivel de trai rezonabil; in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, valoarea bunurilor neurmaribile poate fi stabilita sub plafonul prevazut la lit. a)-c), fara ca prin aceasta sa se stabileasca un standard de protectie a debitorului inferior celui prevazut de art. 727 din Codul de procedura civila. Sunt incluse in categoria bunurilor neurmaribile: a) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului si familiei sale pentru un trai rezonabil, dar fara ca valoarea fiecaruia sa depaseasca 5.000 de lei; b) obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel, dar fara ca valoarea fiecaruia sa depaseasca 2.000 de lei; c) un vehicul, daca acesta este in mod indispensabil necesar debitorului si familiei sale inclusiv pentru deplasarea de la/catre locul de munca si care valoreaza cel mult 5.000 de euro, iar costul dobandirii sale nu face obiectul unei creante impotriva averii debitorului; d) obiectele necesare, in mod rezonabil, debitorului ce sufera de un handicap sau persoanelor din intretinerea sa aflate in aceasta situatie si obiectele destinate ingrijirii bolnavilor; e) alimentele necesare debitorului si persoanelor aflate in intretinerea sa pe durata desfasurarii procedurii; f) bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei debitorului, in conditiile art. 728 alin. (1) din Codul de procedura civila; g) inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, daca debitorul se ocupa cu agricultura, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, in afara de cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un privilegiu pentru garantarea creantei; h) scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 3. cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil sunt cheltuielile aprobate in procedura insolventei pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor si pentru persoanele carora acesta le presteaza intretinere in mod curent, astfel incat sa le fie asigurata respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale si demnitatea umana. Criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil vor fi stabilite, anual, de comisia de insolventa la nivel central;
 4. creante care beneficiaza de o cauza de preferinta sunt creantele insotite de un privilegiu si/sau de un drept de ipoteca si/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, si/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garant fata de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinta;
 5. creditor este orice persoana fizica sau juridica titular al unui drept de creanta impotriva averii debitorului;
 6. creditor chirografar este creditorul care nu are calitatea de titular al unei creante ce beneficiaza de o cauza de preferinta. Este creditor chirografar si creditorul care beneficiaza de o cauza de preferinta, a carui creanta nu este acoperita in totalitate de valoarea bunului afectat cauzei de preferinta, pentru partea de creanta neacoperita. Simpla inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a unei creante nu determina transformarea acesteia in creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta;
 7. creditor inrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de: a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv, persoana fizica care locuieste impreuna cu debitorul, inclusiv concubinul ori logodnicul, sau/si persoana careia debitorul ii presteaza intretinere in mod curent; b) persoana juridica la care debitorul detine controlul;
 8. control este capacitatea de a determina sau influenta in mod dominant, direct ori indirect, politica financiara si operationala a unei persoane juridice sau deciziile la nivelul organelor acesteia; debitorul va fi considerat ca detinand controlul atunci cand: a) detine in mod direct sau indirect o participatie calificata de cel putin 40% din drepturile de vot ale respectivei persoane juridice si niciun alt asociat ori actionar nu detine in mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot; b) detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a persoanei juridice respective; c) in calitate de asociat al persoanei juridice dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere; d) in calitate de administrator poate lua singur decizii cu privire la patrimoniul persoanei juridice;
 9. comisia de insolventa la nivel central este organul administrativ constituit potrivit dispozitiilor prezentei legi, care monitorizeaza si coordoneaza activitatea comisiilor de insolventa la nivel teritorial in derularea procedurilor de insolventa, si exercita toate celelalte atributii prevazute de prezenta lege in competenta sa;
 10. comisia de insolventa la nivel teritorial denumita, in continuare, comisia de insolventa, este structura descentralizata in teritoriu a comisiei de insolventa la nivel central, care se organizeaza si functioneaza la nivelul fiecarui judet, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) si (4)-(6) si care indeplineste atributii decizionale, de control si supraveghere in procedura insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, atributii de supraveghere in procedura simplificata de insolventa si atributii de control si supraveghere in perioada de supraveghere postprocedura judiciara de insolventa prin lichidare de active;
 11. eliberarea de datorii reziduale este stergerea, la inchiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare, a creantelor inscrise in tabelul de creante ce depasesc cota de acoperire convenita prin planul de rambursare; stergerea creantelor ramase acoperite la incetarea aplicarii procedurii simplificate de insolventa; stergerea creantelor ramase neacoperite dupa perioada de supraveghere postinchidere procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active; prin eliberarea de datorii nu se sting si obligatiile codebitorilor sau ale tertilor garanti;
 12. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masura ce acestea devin scadente. Insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadentei, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Prezumtia este relativa;
 13. locuinta familiei este imobilul in care debitorul locuieste efectiv singur sau impreuna cu familia si/sau cu alte persoane carora debitorul le presteaza intretinere in mod curent;
 14. obligatii excluse sunt obligatiile debitorului care nu pot fi supuse unor masuri de esalonare, reducere ori stergere in cadrul procedurilor prevazute de prezenta lege. Sunt incluse in aceasta categorie: a) obligatiile legale sau conventionale de intretinere, ultimele neputand depasi un prag de 5 salarii medii pe an; b) obligatiile rezultate din atragerea raspunderii penale si contraventionale;
 15. plan de rambursare a datoriilor este planul elaborat de debitor impreuna cu administratorul procedurii, care cuprinde modul de acoperire a creantelor impotriva averii debitorului, cuantumul platilor si termenele de plata, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului de creante, precum si orice alte masuri pentru redresarea financiara a debitorului;
 16. procedura colectiva este procedura in care creditorii participa impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile si conditiile prevazute de prezenta lege;
 17. procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului persoana fizica de buna-credinta in vederea redresarii situatiei financiare a acestuia, pentru gestionarea adecvata a veniturilor si cheltuielilor in vederea acoperirii intr-o masura cat mai mare a pasivului, printr-un plan de rambursare a datoriilor, urmata de eliberarea de datorii reziduale, in conditiile prezentei legi;
 18. procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului persoana fizica de buna-credinta in vederea valorificarii bunurilor si/sau a veniturilor urmaribile ale acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de eliberarea de datorii reziduale, in conditiile prezentei legi;
 19. procedura simplificata de insolventa este procedura de insolventa aplicabila categoriilor de debitori prevazute la art. 65;
 20. supravegherea pe durata planului de rambursare a datoriilor este monitorizarea, de catre administratorul procedurii, sub controlul comisiei de insolventa, a evolutiei veniturilor, bunurilor si cheltuielilor debitorului si a indeplinirii de catre acesta a obligatiilor ce ii revin potrivit prezentei legi;
 21. supravegherea postprocedura judiciara de insolventa prin lichidare de active este monitorizarea debitorului, de catre lichidator, sub controlul comisiei de insolventa, in perioada cuprinsa intre inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de eliberare de datorii a acestuia;
 22. tabelul preliminar de creante este documentul elaborat de administratorul procedurii, in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau, dupa caz, de lichidator, in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active care cuprinde toate creantele scadente ori nescadente, sub conditie sau in litigiu, nascute inainte de data deschiderii procedurii, recunoscute de debitor si/sau acceptate de catre administratorul procedurii ori, dupa caz, de lichidator in urma verificarii acestora;
 23. tabel definitiv de creante este tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului existente la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor;
 24. valoare-prag reprezinta cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active; aceasta este de 15 salarii minime pe economie;
 25. veniturile neurmaribile reprezinta cotitatea din totalul veniturilor debitorului necesare acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil; intra in aceasta categorie: a) sumele necesare asigurarii nevoilor locative, hrana, transport, sanatate si a altor nevoi curente ale debitorului si persoanelor carora le presteaza intretinere in mod curent; b) sumele necesare debitorului si persoanelor carora le presteaza intretinere in mod curent pentru sustinerea cursurilor de invatamant obligatoriu, precum si sumele necesare inceperii sau continuarii studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;c) sumele necesare platii primelor de asigurare obligatorie;
 26. creditor cu creante curente sau creditor curent este acel creditor ce detine creante certe, lichide si exigibile, nascute in timpul procedurii de insolventa si care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanta, conform dispozitiilor prezentei legi.

Articolul 4 Domeniul de aplicare

(1) Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica debitorului persoana fizica ale carei obligatii nu rezulta din exploatarea de catre acesta a unei intreprinderi, in sensul art. 3 din Codul civil, si care: a) are domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita de cel putin 6 luni anterior depunerii cererii in Romania; b) este in stare de insolventa, in sensul art. 3 pct. 12, si nu exista o probabilitate rezonabila de a redeveni, intr-o perioada de maximum 12 luni, capabil sa isi execute obligatiile astfel cum au fost contractate, cu mentinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine si pentru persoanele pe care le are in intretinere; probabilitatea rezonabila se apreciaza prin considerarea cuantumului total al obligatiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate fata de nivelul de pregatire profesionala si expertiza ale debitorului, precum si la bunurile urmaribile detinute de acesta;c) cuantumul total al obligatiilor sale scadente este cel putin egal cu valoarea-prag.

(2) Debitorul are resedinta obisnuita in Romania, in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) , daca locuieste in mod statornic in Romania, chiar daca nu a indeplinit formalitatile legale de inregistrare, daca are bunuri si/sau realizeaza venituri in Romania.

(3) Nu poate beneficia de o procedura a insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, de o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau de o procedura simplificata de insolventa debitorul care a mai fost subiect al unei astfel de proceduri, finalizate cu eliberarea de datoriile reziduale, cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei.

(4) Procedurile prevazute de prezenta lege nu sunt aplicabile debitorului: a) in cazul caruia a fost inchisa, din motive ce ii sunt imputabile, o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau o procedura simplificata de insolventa cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei; b) care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, a unei infractiuni de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii; c) care a fost concediat in ultimii 2 ani din motive ce ii sunt imputabile; d) care, desi apt de munca si fara un loc de munca ori alte surse de venit, nu a depus diligenta rezonabila necesara pentru a-si gasi un loc de munca sau care a refuzat, in mod nejustificat, un loc de munca propus ori o alta activitate aducatoare de venit; e) care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca este in stare de insolventa; f) care a determinat sau a inlesnit ajungerea in stare de insolventa, cu intentie sau din culpa grava. Se prezuma a fi avut acest efect: 1. contractarea, in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei, a unor datorii care reprezinta cel putin 25% din valoarea totala a obligatiilor, cu exceptia obligatiilor excluse; 2. asumarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor obligatii excesive prin raportare la starea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor care au contribuit semnificativ la incapacitatea debitorului de a-si plati datoriile, altele decat cele datorate de catre acesta persoanelor cu care a contractat astfel; 3. efectuarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor plati preferentiale, care au contribuit in mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii; 4. transferarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, de bunuri sau valori din patrimoniul sau in patrimoniul altei persoane fizice ori juridice in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca prin aceste transferuri va ajunge in stare de insolventa; 5. incetarea unui contract de munca prin acordul partilor sau prin demisie in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii; g) care la data formularii cererii de deschidere a unei proceduri de insolventa, potrivit prezentei legi, are deja deschisa o alta procedura de insolventa.

(5) Prezumtiile prevazute la alin. (4) lit. f) sunt relative.

Articolul 5 Formele procedurii de insolventa

Procedurile de insolventa reglementate de prezenta lege sunt: a) procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor; b) procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active; c) procedura simplificata de insolventa.

Articolul 6 Initierea procedurii de insolventa

(1) Debitorul aflat in stare de insolventa, in sensul art. 3 pct. 12, poate depune la comisia de insolventa o cerere de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(2) In cazul in care debitorul considera ca situatia sa financiara este iremediabil compromisa si un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat si pus in executare, acesta poate solicita direct instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(3) Debitorul care indeplineste conditiile de la art. 65 depune la comisia de insolventa o cerere de aplicare a procedurii simplificate de insolventa, potrivit art. 66 .

Capitolul II Organele care aplica procedura de insolventa

Articolul 7 Enumerare

(1) Organele care aplica procedura de insolventa sunt: comisia de insolventa si administratorul procedurii, instantele judecatoresti si lichidatorul.

(2) Organele prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege, precum si realizarea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor debitorului si ale creditorilor.

Articolul 8 Comisia de insolventa

(1) Comisia de insolventa este organul administrativ la nivel teritorial care: a) indeplineste atributii decizionale, de control si supraveghere, prevazute de prezenta lege, in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare, fiind sprijinita in indeplinirea acestora de administratorul procedurii; b) indeplineste atributiile de supraveghere prevazute de prezenta lege, in derularea procedurii de insolventa simplificata; c) indeplineste atributiile de indrumare, control si supraveghere, in perioada postinchidere procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, fiind sprijinita in indeplinirea acestora de lichidator.

(2) Comisia de insolventa in a carei circumscriptie si-a avut debitorul domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita cel putin 6 luni inaintea depunerii cererii de deschidere a unei proceduri de insolventa este competenta sa exercite atributiile prevazute la alin. (1) .

(3) Comisia de insolventa investita cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei potrivit alin. (2) ramane competenta sa deruleze procedura, indiferent de schimbarile ulterioare de domiciliu, resedinta sau resedinta obisnuita a debitorului.

Articolul 9 Administratorul procedurii

(1) Administratorul procedurii administreaza procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, sub controlul comisiei de insolventa.

(2) Administratorul procedurii este desemnat de comisia de insolventa dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

Articolul 10 Instantele judecatoresti

(1) Cererile/Actiunile din procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, contestatiile impotriva deciziilor comisiei de insolventa prevazute de prezenta lege si cererile de eliberare de datorii sunt de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie si-a avut domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita debitorul cel putin 6 luni anterior datei sesizarii instantei.

(2) Instanta legal investita cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei potrivit alin. (1) ramane competenta sa solutioneze cauza, indiferent de schimbarile ulterioare de domiciliu al debitorului.

(3) Toate cererile, contestatiile, actiunile intemeiate pe dispozitiile prezentei legi se judeca potrivit prevederilor Codului de procedura civila cu privire la judecata in prima instanta. In cazul acestor cereri nu sunt aplicabile dispozitiile art. 200 din Codul de procedura civila privind regularizarea cererii. Termenul pentru depunerea intampinarii este de maximum 15 zile de la comunicare, raspunsul la intampinare nu este obligatoriu, iar judecatorul fixeaza, prin rezolutie, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii intampinarii, primul termen de judecata.

(4) Hotararile pronuntate de judecatorii sunt supuse apelului la tribunal. Hotararile tribunalului sunt definitive.

(5) Repartizarea unei prime cereri, actiuni sau contestatii prevazute de prezenta lege se realizeaza in mod aleatoriu, in sistem informatizat, completurilor specializate pentru insolventa persoanelor fizice.

(6) Repartizarea unei noi cereri, actiuni sau contestatii privind procedura insolventei referitoare la acelasi debitor se repartizeaza judecatorului investit conform alin. (5) , intocmindu-se dosare asociate.

(7) Pentru toate cererile de apel formulate impotriva aceleiasi hotarari se constituie un singur dosar. Completul de apel caruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va solutiona toate apelurile urmatoare impotriva aceleiasi hotarari sau a hotararilor succesive pronuntate in procedura insolventei referitoare la acelasi debitor.

(8) Apelurile sunt judecate de completuri specializate de la tribunalele specializate sau din sectia speciala de insolventa a tribunalului, daca a fost creata ori de sectia civila care solutioneaza si cauzele de insolventa prevazute de Legea nr. 85/2014privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Articolul 11 Lichidatorul

(1) Lichidatorul administreaza procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, sub controlul instantei judecatoresti, si indeplineste atributiile de supraveghere prevazute de prezenta lege pentru perioada postprocedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolventa.

(2) Lichidatorul este desemnat de instanta dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

Articolul 12 Cerinte pentru dobandirea calitatii de administrator al procedurii sau de lichidator

(1) Poate fi administrator al procedurii sau lichidator persoana care: a) a dobandit si se afla in exercitarea, in conditiile legii, a uneia dintre urmatoarele profesii: practician in insolventa, executor judecatoresc, avocat, notar; b) are o vechime de cel putin 3 ani in profesia de practician in insolventa sau de executor judecatoresc ori cumulat in aceste profesii si este definitivat cel putin in una dintre acestea; c) are o vechime de cel putin 5 ani in profesia de avocat sau notar ori cumulat in aceste profesii sau in cele prevazute la lit. b) si este definitivat cel putin in una dintre acestea; d) a absolvit cursuri de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice si in alte domenii cu relevanta pentru administrarea procedurilor de insolventa; e) a fost admis la examenul pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice; f) se bucura de o buna reputatie, constatata potrivit statutului profesiei din care face parte; g) nu a fost sanctionata pentru savarsirea unei abateri disciplinare in anul anterior depunerii cererii de includere in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice; h) face dovada ca detine un sediu profesional corespunzator acestei activitati.

(2) Calitatea de practician in insolventa, executor judecatoresc, avocat, notar este compatibila cu exercitarea calitatii de administrator al procedurii sau de lichidator pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

(3) Fiecare corp profesional organizeaza cursuri de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice si in alte domenii cu relevanta pentru administrarea procedurilor de insolventa. De asemenea, fiecare corp profesional organizeaza examenul pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice. Conducerile celor patru corpuri profesionale adopta o curricula comuna si o metodologie unitara pentru desfasurarea cursurilor si a examenului, cu avizul comisiei de insolventa la nivel central.

(4) Sunt inclusi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, fara sustinerea examenului prevazut la alin. (1) lit. e) si alin. (3) , practicienii in insolventa si executorii judecatoresti cu o vechime de peste 5 ani.

(5) Fiecare corp profesional comunica anual comisiei de insolventa la nivel central lista membrilor care sunt admisi pentru includere in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

(6) Biroul administratorului procedurii/lichidatorului functioneaza in toate zilele lucratoare, conform programului ce va fi afisat la loc vizibil, si este dotat cu registratura si arhiva proprie.

(7) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (6) se face de catre organele de control ale profesiei din care face parte administratorul procedurii/lichidatorul.

(8) Controlul profesional al administratorului procedurii/lichidatorului se exercita in conditiile legii speciale a profesiei, precum si de Ministerul Justitiei prin inspectorii generali de specialitate.

Capitolul III Procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor

Articolul 13 Cererea debitorului

(1) Debitorul depune cererea de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor la comisia de insolventa competenta potrivit art. 8 alin. (2) .

(2) Cererea poate fi formulata si de catre ambii soti, iar procedura va fi comuna acestora, fiind elaborat un singur plan de rambursare sau, dupa caz, doua planuri de rambursare corelate. Independent de regimul matrimonial aplicabil, daca sotii au si bunuri sau obligatii comune ori sunt codebitori ai aceleiasi obligatii, cererea de deschidere a procedurii insolventei este depusa de sotul debitor doar cu consimtamantul celuilalt sot.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si logodnicului sau persoanei cu care debitorul convietuieste, daca au bunuri dobandite in coproprietate ori sunt codebitori ai aceleiasi obligatii.

(4) Cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii prevazute la alin. (1) , debitorul notifica intentia sa de deschidere a procedurii fiecarui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigura confirmarea primirii.

(5) Cererea debitorului este un formular tipizat care cuprinde date si informatii referitoare la: a) motivele care au condus la ajungerea in stare de insolventa; b) numele/denumirea creditorilor, domiciliul/sediul social al acestora, valoarea si tipul creantei: certe sau sub conditie, scadente ori nescadente, aratandu-se suma si, daca este cazul, dreptul sau cauza de preferinta; c) actiunile judiciare impotriva averii debitorului, inclusiv, daca este cazul, procedurile de executare silita incepute, masuri asiguratorii aplicate; d) demersuri de renegociere extrajudiciara a anumitor datorii intreprinse de debitor anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei; e) statutul civil; f) statutul profesional; g) cuantumul veniturilor din munca si al celor asimilate acestora, al sumelor de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale ori reprezentand o alta categorie de prestatii sociale, precum si a oricaror altor venituri, inclusiv venituri cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala si dividende incasate intr-o perioada de 3 ani anterior depunerii cererii, precum si schimbarile previzionate ale veniturilor in urmatorii 3 ani; h) bunurile debitorului, incluzand bunurile aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, cu precizarea altor drepturi reale decat dreptul de proprietate pe care debitorul le detine asupra bunurilor altor persoane; i) conturile deschise la institutiile de credit sau la societatile de investitii financiare de catre debitor, precum si conturile prin care debitorul isi ruleaza disponibilitatile financiare sau de investitii, precum si disponibilul din aceste conturi;

 1. j) creante al caror titular este debitorul, precum si orice drepturi reale, altele decat dreptul de proprietate, pe care debitorul le detine asupra bunurilor altor persoane; k) actele cu titlu gratuit, precum si tranzactiile de peste 10 salarii minime pe economie incheiate in ultimii 3 ani anterior formularii cererii; l) numele persoanelor carora debitorul le presteaza intretinere in mod curent si titlul cu care aceasta este prestata si, daca este cazul, numele persoanelor care contribuie, impreuna cu debitorul, la prestarea acestei intretineri; m) litigiile in curs sau finalizate in care debitorul este sau a fost parte, care ar putea sa afecteze in orice fel patrimoniul acestuia; n) mentiunea ca nu a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 88 , a infractiunii de evaziune fiscala, a infractiunilor de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii ori ca a intervenit reabilitarea pentru astfel de condamnari, impreuna cu inscrisurile doveditoare; o) mentiunea ca nu a beneficiat de o eliberare de datorii reziduale, potrivit prezentei legi, in ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, respectiv ca nu a facut obiectul unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor ori de lichidare de active, care a fost inchisa din motive imputabile acestuia, in ultimii 5 ani anterior depunerii cererii; p) daca este cazul, denumirea societatilor la care debitorul a avut calitatea de asociat unic, administrator sau asociat/actionar in ultimii 2 ani anterior introducerii cererii, numarul sau procentul actiunilor/partilor sociale/partilor de interes detinute; q) daca este cazul, calitatea de persoana fizica autorizata, titular al unei intreprinderi individuale sau membru al unei intreprinderi familiale detinuta in ultimii 2 ani anterior introducerii cererii.

(6) La cererea prevazuta la alin. (5) , debitorul anexeaza urmatoarele inscrisuri: a) dovada faptului ca este angajat sau ca desfasoara o activitate producatoare de venituri ori, dupa caz, documente care sa ateste lipsa/reducerea capacitatii sale de munca, iar, daca este somer, dovada faptului ca nu a fost concediat din motive imputabile si ca a facut toate demersurile specifice unei persoane diligente pentru obtinerea unui loc de munca; b) documente care sa ateste veniturile din munca si cele asimilate acestora, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale ori reprezentand o alta categorie de prestatii sociale, precum si orice alte venituri, inclusiv venituri cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala si dividende incasate intr-o perioada de 3 ani anterior depunerii cererii, precum si o mentiune privind schimbarile previzionate ale veniturilor in urmatorii 3 ani; c) copii ale declaratiilor fiscale pentru ultimii 3 ani anterior formularii cererii;d) un extras de cazier judiciar si cazier fiscal la zi; e) un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii cererii; f) o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care contine cel putin sumele pe care debitorul considera ca le va putea plati periodic creditorilor sai.

(7) Formularul tipizat de cerere se aproba prin decizie a presedintelui comisiei de insolventa la nivel central, comisia de insolventa analizand, anual, si necesitatea revizuirii acestuia. Formularul se pune la dispozitia publicului, cu titlu gratuit, la sediile comisiilor de insolventa, precum si on-line, pe pagina de internet a comisiei de insolventa la nivel central.

Articolul 14 Examinarea cererii

(1) In termen de 30 de zile de la primirea cererii, comisia de insolventa isi verifica, din oficiu, competenta teritoriala, analizeaza cererea si actele depuse in sustinerea acesteia si, dupa ascultarea debitorului si informarea acestuia cu privire la efectele procedurii, emite, daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 3 pct. 12, iar debitorul nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) si (4):a) o decizie de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin care desemneaza si un administrator al procedurii si in care indica si daca sunt necesare masuri provizorii; saub) o decizie prin care constata ca situatia financiara a debitorului este iremediabil compromisa si prin care, numai dupa obtinerea acordului debitorului, sesizeaza instanta pentru deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, in cazul in care debitorul are bunuri si/sau venituri urmaribile.

(2) In cazul in care se constata ca debitorul indeplineste conditiile pentru aplicarea procedurii simplificate de insolventa, comisia de insolventa, cu acordul debitorului, va proceda potrivit dispozitiilor art. 65.

(3) Pentru analizarea cererii, comisia de insolventa poate solicita debitorului sa isi completeze cererea si sau/actele si informatiile depuse in sustinerea acesteia. De asemenea, comisia de insolventa solicita informatii relevante despre patrimoniul debitorului oricarei institutii publice sau autoritati publice competente, precum si oricarei persoane fizice ori juridice cu care debitorul a declarat ca este sau ca s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 2 ani ori in raporturi care ar putea sa afecteze in orice fel patrimoniul debitorului.

(4) Informatiile solicitate de comisia de insolventa in temeiul alin. (3) sunt furnizate de indata, cu titlu gratuit si cu respectarea prevederilor legale pentru protectia datelor cu caracter personal.

(5) In scopul efectuarii verificarii prevazute la alin. (1) , comisia de insolventa poate solicita debitorului informatii suplimentare si sa actualizeze, daca este cazul, formularul de cerere prevazut la art. 13 alin. (5) .

(6) Daca, din analiza efectuata in termenul prevazut la alin. (1) , rezulta ca nu sunt intrunite conditiile art. 4 alin. (1) si art. 3 pct. 12 sau ca debitorul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) ori (4), comisia de insolventa emite o decizie de respingere a cererii de deschidere a procedurii pe baza de plan de rambursare. Comisia de insolventa respinge cererea si in cazul in care debitorul are bunuri valorificabile, din al caror pret se poate acoperi totalitatea creantelor sau cuantumul datoriilor ce ar ramane neplatite este mai mic decat valoarea-prag.

Articolul 15 Desemnarea administratorului procedurii

(1) Administratorul procedurii este desemnat aleatoriu de comisia de insolventa, prin decizia de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, care isi au sediul profesional in judetul in care isi are domiciliul, resedinta principala sau resedinta obisnuita debitorul. Prin aceeasi decizie se stabileste si onorariul administratorului procedurii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in cazul in care se afla in curs o executare silita privitor la unul sau mai multe bunuri ale debitorului ori cu privire la veniturile acestuia, comisia de insolventa desemneaza ca administrator al procedurii pe executorul judecatoresc care efectueaza executarea silita in curs, daca acesta este inscris si pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

(3) In situatia unui concurs de executari va fi desemnat executorul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea.

(4) In cazul in care administratorul procedurii desemnat refuza, din motive temeinice, numirea, acesta are obligatia de a notifica refuzul sau comisiei de insolventa, in termen de 3 zile de la comunicarea numirii. Comisia de insolventa va desemna un alt administrator al procedurii, potrivit alin. (1) .

(5) Necomunicarea in termenul prevazut de alin. (4) a refuzului de numire a sa ca administrator al procedurii se sanctioneaza cu amenda de 200 lei, care se face venit la bugetul de stat. Sanctiunea se aplica de catre comisia de insolventa, cu posibilitatea reexaminarii, de catre aceasta, in termen de 48 de ore de la comunicare. Decizia pronuntata in reexaminare se contesta la instanta competenta potrivit prezentei legi, in termen de 7 zile de la comunicare.

Articolul 16 Comunicarea deciziei

(1) In cazul admiterii in principiu a cererii, decizia se comunica debitorului, creditorilor cunoscuti, carora li se anexeaza si formularul de cerere prevazut la art. 13 alin. (5) , actualizat de debitor, daca este cazul, ca urmare a verificarii comisiei de insolventa, precum si administratorului procedurii desemnat, caruia i se pune in vedere sa se prezinte la comisie in termen de 3 zile de la comunicare, pentru preluarea dosarului.

(2) De asemenea, decizia prevazuta la alin. (1) se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(3) In cazul respingerii cererii, decizia se comunica debitorului.

Articolul 17 Contestarea deciziei comisiei de insolventa

(1) In termen de 7 zile de la data comunicarii deciziei de admitere in principiu sau, dupa caz, de respingere, creditorii ori, dupa caz, debitorul o pot/poate ataca, cu contestatie, la instanta competenta, potrivit art. 10 alin. (1) , inclusiv pe motive de nerespectare a competentei teritoriale.

(2) Contestatia suspenda executarea deciziei comisiei de insolventa.

(3) Sentinta nu este executorie si poate fi atacata cu apel, in termen de 7 zile de la comunicare.

(4) Apelul se judeca de tribunal, de urgenta si cu precadere.

Articolul 18 Efectele respingerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa

(1) In cazul in care cererea este respinsa pe motivul neintrunirii cerintei prevazute de art. 4 alin. (1) lit. b) , iar decizia a ramas definitiva, debitorul nu mai poate cere instantei deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(2) O noua cerere de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare sau a procedurii de insolventa judiciara prin lichidare de active poate fi formulata de catre debitor, daca exista o modificare a starii de fapt, numai dupa trecerea unei perioade de minimum 6 luni de la data ramanerii definitive a deciziei de respingere a cererii potrivit alin. (1) .

Articolul 19 Admiterea contestatiei

(1) Prin sentinta de admitere a contestatiei impotriva deciziei de respingere a cererii de deschidere a procedurii de insolventa, instanta pronunta si admiterea in principiu a acestei cereri a debitorului si transmite dosarul comisiei de insolventa.

(2) Comisia de insolventa, primind dosarul, numeste, de indata, prin decizie, un administrator al procedurii, potrivit prevederilor art. 15 , si efectueaza comunicarea si publicarea hotararii de admitere in principiu a cererii debitorului si a deciziei de numire a administratorului procedurii, potrivit prevederilor art. 16 .

Articolul 20 Masuri provizorii

(1) La data emiterii deciziei de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii insolventei, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) sau art. 19 , se suspenda provizoriu, de drept, executarile silite incepute potrivit averii debitorului. Decizia se comunica de indata executorului judecatoresc. Dispozitiile art. 34 se aplica in mod corespunzator.

(2) Suspendarea executarii silite, ca masura provizorie, prevazuta la alin. (1) , dureaza pana cel mai tarziu la data aprobarii planului sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care se solutioneaza cererea de confirmare a planului sau pana la expirarea termenului de formulare a cererii de confirmare a planului. Perioada suspendarii nu poate depasi 3 luni, cu exceptia situatiei in care instanta a incuviintat prelungirea suspendarii provizorii, pentru durate de pana la 3 luni, daca in lipsa acestei masuri situatia financiara a debitorului ar deveni iremediabil compromisa, existand un risc cert ca planul de rambursare a datoriilor sa nu se poata realiza.

Articolul 21 Primele masuri ale administratorului procedurii

Indata dupa preluarea dosarului, administratorul procedurii notifica creditorii cu privire la numirea sa, solicitandu-le o informare cu privire la cuantumul si tipul creantei impotriva averii debitorului, o evaluare a bunului grevat de o cauza de preferinta, daca creditorul dispune de o astfel de evaluare, estimand si masurile de restructurare a creantei pe care le-ar putea accepta. Notificarea se publica in Buletinul procedurilor de insolventa.

Articolul 22 Obligatiile creditorilor

In termen de 30 de zile de la publicarea notificarii in Buletinul procedurilor de insolventa, efectuata potrivit prevederilor art. 21, creditorii transmit administratorului procedurii o informare cu privire la cuantumul si tipul creantei, o evaluare a bunului grevat de o cauza de preferinta, daca creditorul dispune de o astfel de evaluare, estimand si masurile de restructurare a creantei pe care lear putea accepta.

Articolul 23 Tabelul preliminar de creante

(1) In termen de 60 de zile de la publicarea notificarii in Buletinul procedurilor de insolventa, efectuata potrivit prevederilor art. 21, administratorul procedurii elaboreaza tabelul preliminar de creante.

(2) Daca exista neconcordante intre datele furnizate de debitor si cele comunicate de creditori, administratorul procedurii poate solicita documente si informatii suplimentare sau poate chema partile pentru lamuriri. Daca apreciaza necesar, administratorul procedurii poate solicita informatii relevante despre patrimoniul debitorului oricarei institutii publice sau autoritati publice competente, precum si oricarei persoane fizice ori juridice cu care debitorul a declarat ca este sau ca s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 2 ani ori in raporturi care ar putea sa afecteze in orice fel patrimoniul debitorului, informatiile fiind furnizate cu titlu gratuit.

(3) In tabelul preliminar de creante sunt mentionate suma solicitata de catre creditor, suma acceptata de administratorul procedurii, informatii privind cauza de preferinta de care beneficiaza creanta si rangul de prioritate al cauzei de preferinta.

(4) In cazul codebitorului sau tertului garant care a facut plata, de bunavoie sau ca urmare a unei proceduri de executare silita, sunt aplicabile dispozitiile art. 1.596 din Codul civil, urmand sa fie inscrisi in tabelul de creante, in limita sumei platite.

(5) Creantele beneficiare ale unei cauze de preferinta se inscriu in tabelul preliminar, inclusiv cu dobanzile, pana la valoarea de piata a bunului afectat cauzei de preferinta, stabilita prin evaluare. In cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta cauza de preferinta se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa drept creanta chirografara sau daca i-ar fi fost redusa suma aferenta dobanzilor acumulate, dar nu mai mult decat suma datorata.

(6) Administratorul procedurii notifica tabelul preliminar de creante creditorilor si debitorului.

Articolul 24 Contestarea tabelului preliminar de creante

(1) In termen de 7 zile de la data comunicarii tabelului de creante, acesta poate fi atacat cu contestatie de catre creditori sau de catre debitor.

(2) Daca se depun mai multe contestatii, acestea se inregistreaza in acelasi dosar si se solutioneaza printr-o singura sentinta, in 20 de zile de la inregistrarea ultimei contestatii, cu citarea creditorilor contestatori sau, dupa caz, ale caror creante au fost contestate si a debitorului.

(3) Sentinta poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Tribunalul solutioneaza apelul, de urgenta si cu precadere.

(4) In termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a sentintei, administratorul procedurii elaboreaza tabelul definitiv de creante, pe care il notifica creditorilor si debitorului si il depune la comisia de insolventa.

(5) In cazul necontestarii tabelului preliminar de creante, in conditiile alin. (1) , acesta devine tabel definitiv de creante, debitorul si creditorii fiind notificati cu privire la aceasta, administratorul procedurii depunandu-l la comisia de insolventa.

Articolul 25 Planul de rambursare a datoriilor

(1) In termen de 30 de zile de la notificarea creditorilor potrivit art. 24 alin. (4) si (5), debitorul, impreuna cu administratorul procedurii, elaboreaza un plan de rambursare a datoriilor.

(2) In planul de rambursare a datoriilor se includ: a) motivele care au condus la ajungerea in stare de insolventa; b) tabelul definitiv de creante;c) cotitatea salariului sau a altor venituri ale debitorului destinate acoperirii pasivului; d) lista bunurilor, inclusiv a bunurilor grevate de cauze de preferinta, a caror valorificare se propune pentru acoperirea pasivului si valoarea de piata a acestora; daca este cazul, propunerea de partaj a bunurilor pe care debitorul le detine in devalmasie sau coproprietate; e) lista creantelor al caror titular este debitorul si data scadentei acestora; f) cota de acoperire a creantelor prin planul de rambursare, care trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 1. sa fie superioara cotei de acoperire ce ar putea fi obtinuta de creditori in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active; 2. sa fie superioara valorii bunurilor urmaribile ale debitorului, reprezentata ca procent din totalul valoric al bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului; g) lista bunurilor neurmaribile si veniturilor neurmaribile, precum si sursele din care se acopera cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil, lista supusa aprobarii prealabile a comisiei de insolventa; h) masuri privind locuinta familiei; i) masuri pentru asigurarea platii creantelor curente; j) orice alte masuri pentru redresarea situatiei financiare a debitorului, precum: denuntarea unor contracte, obligatii asumate de debitor pentru majorarea veniturilor destinate acoperirii pasivului, cum ar fi reorientarea profesionala sau reangajarea, constituirea de garantii suplimentare.

(3) Pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, comisia de insolventa, la cererea administratorului procedurii, poate dispune, atunci cand considera necesar, efectuarea unei expertize. Aceasta expertiza este efectuata prin corpul propriu de experti.

(4) In planul de rambursare nu pot fi reduse sau esalonate obligatiile prevazute la art. 3 pct. 14.

(5) Durata de executare a planului este de maximum 5 ani de la data ramanerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor. Debitorul si creditorii sai pot prevedea in plan si posibilitatea prelungirii executarii cu cel mult 12 luni, in conditiile stabilite in plan.(6) Planul, insotit de o evaluare, elaborata de comisia de insolventa, cu privire la fezabilitatea acestuia, se notifica creditorilor cunoscuti.

Articolul 26 Locuinta familiei

(1) Administratorul procedurii analizeaza situatia locativa a debitorului si propune, prin planul de rambursare, masurile privind locuinta familiei pe durata procedurii. In acest scop, administratorul procedurii evalueaza cel putin urmatoarele aspecte: a) costurile pe care le-ar suporta debitorul daca ar ramane in imobilul locuinta a familiei, cum ar fi cuantumul chiriei sau al ratei de plata pentru creditul ipotecar, cuantumul primelor de asigurare a imobilului, cuantumul impozitului pe proprietate, cheltuielile de intretinere a imobilului s.a.; b) nevoile de locuit ale debitorului si ale familiei sale si in considerarea acestora, costurile pe care le-ar implica o solutie locativa alternativa; c) veniturile debitorului si capacitatea altor persoane care locuiesc impreuna cu debitorul de a contribui la cheltuielile legate de locuinta familiei; d) in cazul in care asupra imobilului cu destinatie de locuinta a familiei este constituita o cauza de preferinta, cuantumul creantei ce beneficiaza de aceasta cauza de preferinta.

(2) In cazul in care prin planul de rambursare se stabileste ca imobilul locuinta a familiei urmeaza sa fie valorificat pentru acoperirea pasivului: a) debitorul va putea ramane in imobil pana la valorificare, dar nu mai mult de 6 luni de la data prevazuta in plan pentru valorificare, daca nu se convine un termen mai favorabil prin plan; b) daca modalitatea de valorificare este darea in plata, care opereaza inaintea expirarii termenului de 6 luni de la data prevazuta in plan pentru valorificare, debitorul va putea ramane in imobil pana la implinirea acestui termen, cu achitarea unei chirii in cuantumul stabilit de comisia de insolventa; c) daca valorificarea, prin orice modalitate prevazuta de lege, cu exceptia celei prevazute la lit. b) , opereaza inaintea curgerii termenului de 6 luni de la data prevazuta in plan pentru valorificare, debitorul va putea ramane in imobil pana la implinirea acestui termen, cu achitarea unei chirii in cuantumul stabilit de comisia de insolventa;d) dupa valorificarea bunului, debitorul are un drept de preferinta la incheierea unui contract de inchiriere a imobilului sau a unei parti din acesta, la un cuantum al chiriei stabilit in conditiile pietei.

Articolul 27 Concilierea asupra planului de rambursare

(1) In termen de 30 de zile de la notificarea creditorilor, potrivit art. 25 alin. (6) , administratorul procedurii invita creditorii si debitorul la conciliere asupra planului de rambursare, in cadrul careia asista debitorul si creditorii acestuia pentru a se ajunge la un acord.

(2) Durata procesului de conciliere este de cel mult 60 de zile de la data invitatiei prevazute la alin. (1) , cu posibilitatea prelungirii, de catre comisia de insolventa, cu inca 30 de zile, daca sunt indicii temeinice ca se va ajunge la un acord.

(3) Modalitatea de desfasurare a sedintelor de conciliere, precum si modul de comunicare cu debitorul si creditorii in perioada de conciliere se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(4) Concilierea asupra planului de rambursare poate fi realizata prin corespondenta, inclusiv pe cale electronica.

Articolul 28 Votul asupra planului de rambursare

(1) Planul este aprobat daca creditorii reprezentand minimum 55% din valoarea totala a creantelor si 30% din valoarea creantelor ce beneficiaza de cauze de preferinta au votat in favoarea acestuia.

(2) Majoritatea prevazuta la alin. (1) nu va fi considerata intrunita daca ea nu ar fi fost realizata fara votul creditorilor inruditi cu debitorul.

(3) Creditorii pot vota asupra planului de rambursare si prin corespondenta – telefax, posta electronica sau alte mijloace ce asigura transmiterea votului si confirmarea primirii acestuia, precum si identificarea creditorului votant.

(4) Creditorii care au fost notificati si care nu si-au exprimat votul, prin oricare dintre modalitatile prevazute la alin. (3) , vor fi considerati ca au votat in favoarea acestuia.

(5) Administratorul procedurii intocmeste un proces-verbal in care constata rezultatul votului. Planul de rambursare si procesul-verbal se depun la comisia de insolventa in 3 zile de la data incheierii votului.

Articolul 29 Aprobarea planului. Deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor

(1) Daca planul de rambursare este aprobat sau considerat aprobat, potrivit prevederilor art. 28, comisia de insolventa constata, prin decizie, deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(2) Decizia se comunica debitorului, creditorilor si administratorului procedurii si se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(3) Decizia se comunica, prin grija administratorului procedurii, institutiilor competente in vederea inscrierii mentiunii referitoare la deschiderea procedurii in registrele de publicitate imobiliara si mobiliara.

Articolul 30 Contestarea deciziei de deschidere a procedurii pe baza de plan de rambursare a datoriilor

(1) In termen de 7 zile de la data comunicarii deciziei de deschidere a procedurii, aceasta poate fi atacata cu contestatie, la instanta competenta, de catre creditorii care au votat impotriva planului.

(2) Contestatia suspenda executarea deciziei comisiei de insolventa.

(3) Daca se depun mai multe contestatii, acestea se inregistreaza in acelasi dosar si se solutioneaza printr-o singura sentinta.

(4) Sentinta nu este executorie si se ataca cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare.

(5) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

Articolul 31 Neaprobarea planului

(1) Daca planul nu a fost aprobat sau nu au fost intrunite conditiile pentru a fi considerat aprobat, potrivit art. 28, administratorul procedurii consemneaza in procesul-verbal opinia sa cu privire la motivele neaprobarii planului, la caracterul echitabil fata de creditori al masurilor propuse in plan si la fezabilitatea acestora.

(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se depune la comisia de insolventa, in termen de 3 zile de la data incheierii votului.

(3) Comisia de insolventa, verificand procesul-verbal, confirma sau, dupa caz, infirma procesul-verbal. In cazul infirmarii, procesul-verbal se retransmite administratorului procedurii, pentru reluarea votului asupra planului de rambursare sau pentru completarea procesului-verbal. In cazul confirmarii, procesul-verbal si planul de rambursare neaprobat se comunica debitorului.

Articolul 32 Confirmarea planului de rambursare a datoriilor

(1) Daca planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea prevazuta la art. 28 alin. (1) , (2) si (4), debitorul poate cere instantei, in termen de 7 zile de la comunicarea procesului-verbal prevazut de art. 31, fie confirmarea planului, fie deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(2) Cererea debitorului este insotita de procesul-verbal prevazut la art. 31 si de planul de rambursare neaprobat.

(3) Instanta poate confirma planul de rambursare daca sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) debitorul este in insolventa, fara ca situatia sa financiara sa fie iremediabil compromisa, si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) si (4); b) administratorul procedurii a retinut in procesul-verbal prevazut la art. 31 ca masurile propuse in planul de rambursare sunt echitabile pentru creditori si realizabile de catre debitor; c) planul de rambursare a intrunit votul favorabil al titularilor de creante reprezentand cel putin majoritatea din valoarea totala a creantelor; d) constata ca impotrivirea unuia dintre creditorii cu acordul caruia ar putea fi intrunita majoritatea este intemeiata exclusiv pe nemultumirea privind procentul de indestulare a creantei sale, iar alti creditori neinruditi care reprezinta cel putin 30% din totalul creantelor si-au exprimat acordul cu privire la planul de rambursare propus; e) cota de acoperire a creantelor este superioara celei ce ar putea fi obtinuta de creditori in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, dar nu mai mica de 50% din totalul valorii creantelor, si este mai mare decat procentul pe care il reprezinta valoarea bunurilor urmaribile ale debitorului in raport cu totalul valoric al bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului.

(4) Sentinta se comunica debitorului si creditorilor, iar in termen de 7 zile de la comunicare, aceasta poate fi atacata cu apel, la tribunal. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

(5) Daca planul a fost confirmat, instanta de judecata comunica, din oficiu, hotararea judecatoreasca definitiva si planul confirmat comisiei de insolventa, in vederea derularii procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare.

(6) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, de catre comisia de insolventa, debitorului si creditorilor si administratorului procedurii si se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

Articolul 33 Desesizarea comisiei de insolventa

(1) In cazul in care planul nu a fost aprobat, iar debitorul nu a formulat, in termenul prevazut de lege, o cerere de confirmare a planului, comisia de insolventa emite o decizie prin care se desesizeaza de cererea debitorului de deschidere a procedurii pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(2) In cazul in care planul nu a fost confirmat, instanta de judecata comunica, din oficiu, hotararea judecatoreasca definitiva comisiei de insolventa, care, luand act de aceasta, emite o decizie prin care se desesizeaza de cererea debitorului de deschidere a procedurii pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(3) Decizia de desesizare a comisiei de insolventa, prevazuta la alin. (2) , se comunica debitorului si creditorilor si se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”. Aceasta poate fi atacata de debitor doar pe motive de nelegalitate.

(4) La data ramanerii definitive a deciziei de desesizare a comisiei de insolventa inceteaza si mandatul administratorului procedurii.

Articolul 34 Suspendare de drept

(1) De la data aprobarii planului de rambursare se suspenda de drept toate masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra patrimoniului debitorului. Suspendarea opereaza, dupa caz: a) pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care s-a solutionat cererea de eliberare de datorii; b) pana la inchiderea, din motive imputabile debitorului, a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare; c) pana la inchiderea procedurii insolventei prin lichidare de active, in cazul in care toti creditorii isi exprima acordul pentru intrarea in procedura insolventei prin lichidare de active, in conditiile art. 43 alin. (6) .

(2) Nu sunt supuse suspendarii de drept prevazute la alin. (1) masurile de executare silita indreptate impotriva codebitorilor si/sau tertilor garanti.

(3) De la data ramanerii definitive a tabelului de creante si pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care s-a solutionat cererea de eliberare de datorii este suspendata de drept, in privinta debitorului, curgerea dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere, precum si a oricaror altor asemenea accesorii ale obligatiei de plata, cu exceptia creantelor care beneficiaza de cauze de preferinta ale caror dobanzi si alte accesorii se calculeaza conform actelor din care rezulta creanta, in limita valorii bunului grevat de cauza de preferinta.

(4) De asemenea se suspenda prescriptia dreptului creditorilor de a cere executarea silita a creantelor acestora impotriva debitorului.

(5) In cazul neconfirmarii planului de rambursare a datoriilor, suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere, precum si a oricaror altor asemenea accesorii ale obligatiei de plata nu opereaza, iar prescriptia dreptului creditorilor de a cere executarea silita a creantelor acestora impotriva debitorului continua sa curga de la data ramanerii definitive a sentintei prin care s-a respins planul.

Articolul 35 Ridicarea suspendarii

(1) Creditorul titular al unei creante ce beneficiaza de o cauza de preferinta poate solicita instantei competente, cu citarea debitorului, ridicarea suspendarii prevazute la art. 34 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata, in afara procedurii de insolventa, a bunului asupra caruia poarta cauza de preferinta, daca: a) valoarea obiectului garantiei este pe deplin acoperita de valoarea totala a creantei garantate cu acel obiect; si b) nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei, din cauza diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila ori a lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sau deteriorarii; si c) obiectul cauzei de preferinta nu prezinta importanta pentru indeplinirea planului de rambursare a datoriilor.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul garantiei este imobilul locuinta a familiei cu privire la care nu s-a prevazut in planul de rambursare ca urmeaza sa fie valorificat.

(3) Valoarea bunului asupra caruia poarta cauza de preferinta se va stabili printr-o evaluare efectuata de catre un evaluator, pe cheltuiala creditorului.

Articolul 36 Situatia contractelor in curs de derulare

(1) Contractele in derulare la data admiterii in principiu a deschiderii procedurii se considera mentinute, art. 1.417 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare, de decadere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilitatii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule.

(2) Prin planul de rambursare a datoriilor se stabileste situatia contractelor prevazute la alin. (1) pe durata procedurii.

Articolul 37 Drepturile si obligatiile debitorului

(1) Pe durata procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, debitorul are urmatoarele obligatii: a) sa coopereze activ cu comisia de insolventa si administratorul procedurii si sa puna la dispozitia acestora informatiile si inscrisurile solicitate, in vederea verificarii conditiilor pentru deschiderea procedurii, elaborarii planului de rambursare a datoriilor si evaluarii modului de executare a acestuia; b) sa efectueze platile catre creditori la termenele stabilite in planul de rambursare a datoriilor si sa execute orice alte masuri prevazute in plan;

 1. c) sa comunice administratorului procedurii, trimestrial, o situatie cu privire la executarea planului de rambursare la care sa anexeze dovezile referitoare la platile efectuate, precum si o situatie cu privire la orice alte acte supuse supravegherii administratorului procedurii, potrivit art. 39, si, respectiv, comisiei de insolventa, potrivit art. 38; aceste situatii vor fi comunicate creditorilor de catre administratorul procedurii; d) sa desfasoare, in conditiile legii, potrivit abilitatilor si pregatirii sale profesionale, o activitate producatoare de venituri sau sa caute un loc de munca mai bine remunerat, iar in situatia pierderii locului de munca, din motive neimputabile, sa depuna toata diligenta rezonabila pentru obtinerea unui nou loc de munca; e) sa informeze administratorul procedurii cu privire la obtinerea oricaror venituri suplimentare fata de nivelul estimat in planul de rambursare, precum si cu privire la orice reducere a salariului sau a oricaror altor venituri estimate; f) sa informeze administratorul procedurii cu privire la dobandirea, cu orice titlu, inclusiv din mosteniri sau donatii, de bunuri sau servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie; g) sa participe la cursuri/programe de educatie financiara organizate in aplicarea prezentei legi; h) sa informeze administratorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a resedintei principale, nu mai tarziu de 5 zile de la producerea schimbarii.

(2) Pe durata executarii planului de rambursare, debitorul poate incheia, fara acordul administratorului procedurii, orice acte referitoare la bunurile neurmaribile, precum si orice acte care sunt necesare pentru intretinerea sa si a persoanelor aflate in intretinerea sa, in limita cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. In ceea ce priveste bunurile urmaribile, debitorul va putea face, fara acordul administratorului procedurii, doar acte de administrare si conservare, care nu diminueaza si nu pun in pericol valoarea acelui bun sau a altor bunuri ale debitorului.

(3) Pe durata executarii planului de rambursare a datoriilor, debitorul nu poate contracta noi imprumuturi decat cu acordul comisiei de insolventa, sesizata de administratorul procedurii, si numai pentru rezolvarea unei situatii grave si urgente de pericol pentru viata sau sanatatea sa ori a persoanelor aflate in intretinerea sa.

(4) Daca in planul de rambursare a datoriilor s-a prevazut valorificarea unor bunuri din averea debitorului, aceasta va fi realizata de administratorul procedurii, dispozitiile Codului de procedura civila aplicandu-se in mod corespunzator, iar sumele astfel obtinute vor fi distribuite in conditiile prezentei legi.

(5) In cazul transferului de proprietate asupra unui bun imobil, debitorul informeaza notarul public cu privire la faptul ca se afla intr-o procedura de insolventa si depune inscrisul constatator al acordului administratorului procedurii la instrainare.

Articolul 38 Atributiile comisiei de insolventa in perioada de executare a planului de rambursare

(1) Comisia de insolventa supravegheaza executarea planului de rambursare, astfel cum a fost aprobat de creditori sau confirmat de instanta.

(2) In indeplinirea atributiilor de supraveghere, comisia de insolventa: a) avizeaza rapoartele bianuale ale administratorului procedurii privind executarea planului de rambursare; b) aproba contractarea de noi imprumuturi; c) verifica indeplinirea de catre administratorul procedurii a atributiilor ce ii revin acestuia potrivit prezentei legi; d) aproba cererea de modificare a planului de rambursare in conditiile art. 41 alin. (4) ; e) inlocuieste, daca exista motive temeinice, administratorul procedurii; f) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege.

Articolul 39 Atributiile administratorului procedurii pe durata executarii planului de rambursare

(1) Pe durata executarii planului de rambursare, administratorul procedurii indeplineste urmatoarele atributii: 1. monitorizeaza urmatoarele acte realizate de debitor: a) platile catre creditori, conform planului de rambursare; b) plata creantelor curente; c) cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil, cum ar fi: cheltuieli legate de intretinerea debitorului si a familiei sale, chiria pentru locuinta familiei, daca este cazul; d) orice schimbare a locului de munca; e) masurile pentru recuperarea creantelor al caror titular este debitorul; f) instrainarea unor bunuri neurmaribile; g) situatia financiara a debitorului, pe baza rapoartelor trimestriale depuse de acesta, pe care o reevalueaza din perspectiva necesitatii modificarii planului de rambursare; 2. aproba, in prealabil, urmatoarele: a) incheierea de acte de dispozitie privitoare la bunuri urmaribile; b) incheierea altor contracte care pot afecta situatia patrimoniala a debitorului, cu exceptia contractelor de imprumut; 3. avizeaza, prealabil sesizarii comisiei de insolventa, contractarea de noi imprumuturi, in conditiile prezentei legi; 4. intocmeste rapoartele bianuale privind executarea planului de rambursare, pe baza informatiilor furnizate trimestrial de catre debitor, precum si a verificarilor proprii, rapoarte pe care le depune la comisia de insolventa si le comunica creditorilor si asigura accesul creditorilor, spre consultarea dosarului; 5. sesizeaza comisia de insolventa in legatura cu orice modificare a situatiei financiare a debitorului, care ar necesita modificarea planului de rambursare sau care ar impiedica executarea planului de rambursare; in acest scop verifica, cel putin bianual, registrele publice relevante; 6. intocmeste raportul final, in termen de 30 de zile de la finalizarea planului, prin care confirma executarea planului de rambursare, raport pe care il comunica creditorilor, ce il pot contesta in termen de 7 zile de la comunicare; in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a raportului sesizeaza comisia de insolventa in vederea inchiderii procedurii.

(2) Impotriva masurilor administratorilor adoptate in aplicarea prezentei proceduri poate fi formulata plangere la comisia de insolventa, in termen de 7 zile de la luarea la cunostinta, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la adoptarea masurii. Decizia comisiei de insolventa de solutionare a plangerii se comunica contestatorului si se publica in Buletinul procedurilor de insolventa, putand fi contestata la instanta competenta, in termen de 7 zile de la comunicare.

Articolul 40 Inlocuirea administratorului procedurii

(1) In orice stadiu al procedurii, comisia de insolventa, prin decizie, poate inlocui administratorul procedurii, din oficiu, la cererea oricarui creditor, a debitorului sau a administratorului procedurii insusi, pentru motive temeinice, sau la cererea creditorilor reprezentand majoritatea valorii totale a creantelor.

(2) Impotriva deciziei de inlocuire, administratorul procedurii poate formula contestatie la instanta competenta. Contestatia se judeca in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea administratorului procedurii. Contestatia suspenda executarea deciziei comisiei de insolventa prevazute la alin. (1) .

(3) Impotriva hotararii pronuntate potrivit alin. (2) se poate formula apel in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de tribunal, de urgenta si cu precadere.

(4) In termen de 24 de ore de la data la care decizia de inlocuire prevazuta la alin. (1) a ramas definitiva, fie prin necontestare sau ca urmare a respingerii de catre instanta a contestatiei formulate in conditiile alin. (2) , administratorul procedurii fata de care s-a dispus inlocuirea va preda noului administrator al procedurii, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolventa.

Articolul 41 Modificarea planului de rambursare a datoriilor

(1) Atunci cand, pe durata planului de rambursare a datoriilor, apar schimbari semnificative ale veniturilor sau ale valorii activelor debitorului, administratorul procedurii, debitorul ori unul sau mai multi creditori pot depune la comisia de insolventa o cerere de modificare a planului de rambursare a datoriilor.

(2) Cererea depusa de administratorul procedurii si/sau de debitor, potrivit prevederilor alin. (1) , trebuie sa fie insotita de orice acte si informatii din care sa reiasa ca schimbarile care au intervenit in situatia financiara a debitorului sunt de natura sa justifice o modificare a planului de rambursare a datoriilor, precum si de o propunere de modificare a acestuia. In cazul cererii de modificare a planului formulate de creditor, comisia verifica existenta modificarilor semnalate, cerand, in acest sens, si opinia administratorului procedurii.

(3) In scopul solutionarii cererii, comisia de insolventa poate cere debitorului si/sau administratorului procedurii informatii suplimentare.

(4) In termen de 15 zile de la data depunerii cererii, comisia de insolventa fie admite cererea de modificare, notificand debitorul si administratorul procedurii despre necesitatea elaborarii unei propuneri de modificare a planului de rambursare a datoriilor, fie respinge, motivat, cererea, caz in care decizia se comunica numai persoanei care a depus-o.

(5) Daca comisia de insolventa constata, din oficiu, ca urmare a verificarilor bianuale a registrelor publice efectuate, sau la cererea unuia ori mai multor creditori, in urma analizei situatiilor sau a informarilor primite de la debitor, ca in veniturile ori in valoarea activelor acestuia au intervenit schimbari semnificative de natura sa justifice o modificare a planului, notifica debitorul si administratorul procedurii cu privire la necesitatea elaborarii unei propuneri de modificare a planului de rambursare a datoriilor, precum si pe creditor/creditori, in cazul in care cererea de modificare a planului a fost formulata de acesta/acestia.

(6) In termen de 30 de zile de la notificare, debitorul, impreuna cu administratorul procedurii, elaboreaza o propunere de modificare a planului de rambursare a datoriilor.

(7) In cazul in care propunerea de modificare a planului vizeaza prelungirea duratei acestuia, ea nu poate depasi durata prevazuta la art. 25 alin. (5) .

(8) Propunerea de modificare a planului de rambursare a datoriilor se notifica creditorilor si se aproba de acestia in aceleasi conditii ca si planul initial.

Articolul 42 Inchiderea procedurii ca efect al executarii planului de rambursare a datoriilor

(1) In cazul in care planul de rambursare a fost executat, comisia de insolventa, sesizata de administratorul procedurii cu raportul final, necontestat sau ramas definitiv, dupa caz, constata indeplinirea masurilor si plata obligatiilor potrivit clauzelor planului si dispune inchiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin decizie, emisa in termen de 30 de zile de la primirea raportului final.

(2) Decizia de inchidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(3) Decizia prevazuta la alin. (1) insoteste cererea debitorului de stergere a datoriilor reziduale, formulata potrivit art. 71 alin. (1) .

Articolul 43 Consecintele neexecutarii planului de rambursare

(1) Daca, din motive neimputabile debitorului, planul nu mai poate fi dus la indeplinire, debitorul si/sau administratorul procedurii pot/poate adresa comisiei de insolventa o cerere de inchidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare si de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active. Comisia de insolventa, constatand ca planul nu mai poate fi executat, inainteaza cererea debitorului catre instanta competenta.

(2) Creditorii pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active daca, din motive neimputabile debitorului, nu au fost efectuate platile prevazute in planul de rambursare cel putin 6 luni de la scadenta.

(3) Creditorii curenti ale caror creante nu au fost achitate, din motive neimputabile debitorului, cel putin 90 de zile de la scadenta pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(4) Constatand neindeplinirea planului din motive neimputabile debitorului, instanta, sesizata potrivit alin. (1) sau (2), inchide procedura insolventei pe baza de plan de rambursare si dispune deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(5) In cazul in care, din motive imputabile debitorului, masurile prevazute in plan nu sunt executate sau sunt executate cu intarziere ori incomplet, orice creditor, administratorul procedurii sau comisia de insolventa poate cere, de indata, instantei inchiderea procedurii de insolventa. Prin aceeasi cerere, creditorul poate solicita si deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active. Prevederile tezei anterioare sunt aplicabile si creditorului curent, pentru situatia in care creanta acestuia nu a fost achitata cel putin 90 de zile de la scadenta.

(6) Constatand neindeplinirea planului din motive imputabile debitorului, instanta inchide procedura insolventei pe baza de plan de rambursare si, daca toti creditorii isi exprima acordul si formuleaza o cerere in acest sens, poate dispune deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(7) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), debitorul nu beneficiaza de eliberarea de datorii reziduale prevazuta la art. 71 si este tinut sa acopere creantele cuprinse in tabelul de creante, in integralitatea lor, inclusiv dobanzile si penalitatile care ar fi curs daca nu ar fi operat suspendarea prevazuta la art. 34 alin. (3) , din care se scad sumele achitate.

(8) Sentinta pronuntata de instanta de judecata potrivit alin. (1)-(6) se comunica debitorului si creditorilor si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

(9) Hotararea judecatoreasca definitiva de inchidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(10) In cazul in care instanta de judecata apreciaza ca neintemeiata cererea de inchidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare pentru neexecutarea planului, transmite, din oficiu, comisiei de insolventa hotararea definitiva de respingere a cererii, care, luand act de aceasta, ia, daca este cazul, masurile necesare in vederea continuarii executarii planului de rambursare.

Capitolul IV Comisia de insolventa

Articolul 44 Infiintare si structura

(1) Se infiinteaza comisia de insolventa, cu structurile sale descentralizate in teritoriu, la nivelul fiecarui judet.

(2) Comisia de insolventa la nivel central este alcatuita din cate un reprezentant al fiecareia dintre urmatoarele institutii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Oficiul National al Registrului Comertului – Directia Buletinul procedurilor de insolventa. Aceasta este sprijinita, in activitatea sa, de un aparat tehnic, care functioneaza ca departament in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Comisia de insolventa este condusa de un presedinte. Conditiile de desemnare si inlocuire se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(3) Comisia de insolventa la nivel central se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

(4) Comisia de insolventa la nivel teritorial este alcatuita din reprezentanti ai structurilor deconcentrate in teritoriu ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(5) Comisia de insolventa la nivel teritorial se intruneste ori de cate ori este nevoie, dar nu mai putin de o data pe luna. Lucrarile sale sunt pregatite de un aparat tehnic ce functioneaza in cadrul structurilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si care este format din experti specializati in insolventa persoanelor fizice.

(6) Cheltuielile de organizare si functionare ale comisiei de insolventa, la nivel central si teritorial, si ale aparatului tehnic se asigura de la bugetul de stat.

(7) Organizarea si functionarea comisiei de insolventa, la nivel central si teritorial, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin Ministerul Economiei.

Articolul 45 Atributiile comisiilor de insolventa

(1) Comisia de insolventa la nivel central are urmatoarele atributii: a) coordoneaza si monitorizeaza activitatea comisiilor de insolventa ce functioneaza la nivel teritorial; b) propune Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor modificarea si/sau completarea normelor metodologice pentru aplicarea prezentei legi; c) intocmeste si actualizeaza, cel putin bianual, Lista administratorilor procedurii si a lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice si o pune la dispozitia instantelor competente si a comisiilor de insolventa teritoriale; d) emite, prin decizie a presedintelui, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si le publica anual; e) emite, prin decizie a presedintelui, criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor, cu luarea in considerare a prezentei legi si a Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; f) elaboreaza formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare, precum si alte formulare necesare in implementarea prezentei legi; g) organizeaza formarea profesionala a personalului comisiilor de insolventa; h) elaboreaza ghiduri, organizeaza, in mod constant, actiuni sau campanii de informare a publicului, foloseste, in conditiile legii, orice alte mijloace pentru a sprijini accesul debitorilor persoane fizice la procedurile prevazute de prezenta lege; i) elaboreaza statistici si studii privind aplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege pe baza informatiilor furnizate de comisiile de insolventa organizate la nivel teritorial si de instantele judecatoresti.

(2) Comisia de insolventa la nivel teritorial are urmatoarele atributii: a) solutioneaza cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor;

 1. b) avizeaza formularul de cerere de deschidere a procedurii completat de debitor; c) emite deciziile de admitere in principiu a cererii debitorului si de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor; d) desemneaza si inlocuieste, pentru motive temeinice, administratorul procedurii, in conditiile prezentei legi; e) confirma procesul-verbal intocmit de administratorul procedurii privind neaprobarea planului de rambursare; f) supravegheaza executarea planului de rambursare si verifica, din oficiu ori la sesizarea administratorului procedurii sau a oricarui creditor, daca debitorul, prin actiunea sau omisiunea lui, pune in pericol executarea planului; g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in derularea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare; h) constata inchiderea procedurii de insolventa ca urmare a executarii de catre debitor a planului de rambursare a datoriilor; i) sesizeaza instanta in vederea inchiderii procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor si deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active; j) verifica bianual registrele publice pentru identificarea eventualelor modificari ale situatiei patrimoniale a debitorului, care ar justifica modificarea planului de rambursare a datoriilor;
 2. k) indeplineste atributiile prevazute la art. 66 alin. (2) , art. 69 si 70, in derularea procedurii simplificate de insolventa; l) indeplineste atributiile prevazute de prezenta lege privind supravegherea debitorului dupa inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active; m) solutioneaza cererile privind incompatibilitatea administratorilor procedurii si lichidatorilor.

Capitolul V Procedura judiciara de insolventa prin lichidarea activelor debitorului

Articolul 46 Deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active

Procedura de lichidare se deschide, de catre instanta judecatoreasca competenta, in urmatoarele situatii: a) la cererea debitorului aflat in insolventa: 1. daca situatia sa financiara este iremediabil compromisa; 2. daca cererea sa de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsa de comisia de insolventa, cu propunerea de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active; 3. daca niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau, dupa caz, confirmat de instanta judecatoreasca; 4. daca planul de rambursare nu poate fi adus la indeplinire din motive ce nu ii sunt imputabile; b) la cererea oricaruia dintre creditori, daca planul de rambursare nu poate fi adus la indeplinire din motive neimputabile debitorului;c) la cererea tuturor creditorilor, formulata in conditiile art. 43 alin. (6) , daca planul nu a fost adus la indeplinire din motive imputabile debitorului.

Articolul 47 Cererea de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active

(1) Cererea debitorului prevazuta la art. 46 lit. a) pct. 1 este insotita de actele si informatiile prevazute la art. 13 alin. (5) lit. b)-o) , iar cererea prevazuta la art. 46 lit. a) pct. 2 este insotita si de decizia comisiei de insolventa de respingere a cererii de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(2) Cererea debitorului prevazuta la art. 46 lit. a) pct. 3 este insotita de actele si informatiile din dosarul intocmit in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare.

(3) Cererea creditorilor prevazuta la art. 46 lit. b) si c) este insotita de planul de rambursare si de orice inscrisuri in sustinerea cererii lor, instanta urmand a solicita, din oficiu, actele si informatiile necesare din dosarul comisiei de insolventa.

Articolul 48 Solutionarea cererii

(1) Instanta, analizand cererea introdusa potrivit art. 46, daca constata ca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 3 pct. 12, iar debitorul nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), pronunta o sentinta de deschidere a procedurii de insolventa prin lichidare de active si desemneaza un lichidator, stabilindu-i si onorariul.

(2) Sentinta de deschidere a procedurii se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi” si se comunica debitorului si creditorilor cunoscuti.

(3) Impotriva sentintei se poate formula apel, in termen de 7 zile de la comunicare.

(4) Apelul se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

Articolul 49 Desemnarea lichidatorului

(1) Lichidatorul este desemnat aleatoriu de catre instanta, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, care isi au sediul profesional in judetul in care isi are domiciliul, resedinta principala sau resedinta obisnuita debitorul.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in cazul in care procedura de insolventa prin lichidare de active este deschisa ulterior derularii unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare, instanta poate numi ca lichidator persoana care a avut calitatea de administrator al procedurii, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (2) .

(3) In orice stadiu al procedurii, instanta, prin incheiere, poate inlocui lichidatorul, din oficiu, la cererea creditorilor, a debitorului sau a lichidatorului insusi, pentru motive temeinice sau la cererea creditorilor reprezentand majoritatea valorii totale a creantelor. Inlocuirea se judeca in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea lichidatorului. Impotriva incheierii se poate formula apel in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de tribunal de urgenta si cu precadere si suspenda executarea incheierii.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(5) In termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de inlocuire, lichidatorul fata de care s-a dispus inlocuirea va preda noului lichidator, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolventa.

Articolul 50 Efectele deschiderii procedurii

(1) Deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active are urmatoarele efecte: a) debitorul nu isi mai poate exercita dreptul de dispozitie asupra bunurilor urmaribile si veniturilor urmaribile din averea sa; b) se suspenda de drept executarile silite individuale impotriva averii debitorului, daca suspendarea nu a operat anterior, ca efect al unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor; suspendarea opereaza: 1. pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care s-a solutionat cererea de eliberare de datorii; 2. pana la inchiderea procedurii, dispusa in conditiile art. 64 alin. (2) ; c) se suspenda prescriptia dreptului creditorilor de a cere executarea silita a creantelor acestora impotriva averii debitorului; suspendarea opereaza: 1. pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care s-a solutionat cererea de eliberare de datorii; 2. pana la inchiderea procedurii, dispusa in conditiile art. 64 alin. (2) ; d) daca procedura se deschide potrivit art. 46 lit. a) sau b) este suspendata de drept, in privinta debitorului, pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care s-a solutionat cererea de eliberare de datorii, curgerea dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere, precum si a oricaror altor asemenea accesorii ale obligatiei de plata, cu exceptia creantelor care beneficiaza de cauze de preferinta ale caror dobanzi si alte accesorii se calculeaza conform actelor din care rezulta creanta, in limita valorii bunului grevat de cauza de preferinta. Daca procedura insolventei prin lichidare de active a fost inchisa in conditiile art. 64 alin. (2) , nu opereaza suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere, precum si a oricaror altor asemenea accesorii ale obligatiei de plata.

(2) Nu sunt supuse suspendarii prevazute la alin. (1) lit. b) masurile de executare silita indreptate impotriva codebitorilor si/sau tertilor garanti.

(3) Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii in registrele de publicitate, lichidatorul procedurii va trimite institutiilor sau autoritatilor publice care tin aceste registre o copie de pe hotararea de deschidere a procedurii, spre a se face mentiune.

(4) Inscrierile in registrele de publicitate prevazute la alin. (3) se realizeaza cu titlu gratuit.

Articolul 51 Atributiile lichidatorului

(1) Principalele atributii ale lichidatorului sunt: a) examinarea situatiei financiare a debitorului si intocmirea unui raport cu privire la aceasta, in care se mentioneaza inclusiv cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa; se valorifica, in acest scop, informatiile/situatiile/documentele furnizate de debitor, creditori si/sau de comisia de insolventa, daca este cazul; b) stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care le poate face debitorul pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil, care nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie; c) inventarierea, evaluarea bunurilor si efectuarea tuturor actelor necesare pentru conservarea lor, precum si a actelor utile pentru ca acestea sa poata fi folosite potrivit destinatiei lor obisnuite; d) exploatarea, in mod profitabil, a bunurilor, pana la valorificare, in masura in care aceasta este in interesul maximizarii averii debitorului si in interesul lichidarii; e) verificarea creantelor; f) intocmirea tabelului preliminar si definitiv de creante, daca acestea nu au fost intocmite in procedura de insolventa pe baza de rambursare pe baza de plan, sau, dupa caz, reactualizarea tabelului de creante; g) notificarea si convocarea creditorilor, prezidarea sedintelor creditorilor si intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor creditorilor, asigurarea accesului creditorului la consultarea dosarului; h) efectuarea platilor catre creditori, potrivit planului de distribuire; i) supravegherea evolutiei veniturilor si cheltuielilor debitorului pe durata procedurii; j) incasarea creantelor din averea debitorului; k) exercitarea drepturilor procedurale ale debitorului in orice actiuni judiciare, cu exceptia celor cu caracter personal; l) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului; m) vanzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi; n) sesizarea judecatorului cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta; o) orice alte atributii stabilite de instanta; p) denuntarea unor contracte incheiate de debitor; q) indeplineste atributiile de supraveghere prevazute de prezenta lege pentru perioada postprocedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolventa.

(2) Masurile adoptate de lichidator in aplicarea procedurii pot fi contestate la instanta competenta, daca nu este prevazut un alt termen in cuprinsul prezentei legi, in termen de 7 zile de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 30 de zile de la adoptarea masurii.

Articolul 52 Notificarea creditorilor

(1) In urma deschiderii procedurii, lichidatorul notifica creditorii pentru a transmite, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, o informare cu privire la cuantumul creantei, valoarea de piata a bunului grevat de cauze de preferinta, daca este cazul, si, daca creditorul dispune de o evaluare a bunului.

(2) Prin exceptie, creditorii ale caror creante au fost inscrise in tabelul definitiv de creante prevazut la art. 24 alin. (4) si (5) informeaza lichidatorul numai cu privire la creantele nascute dupa data intocmirii tabelului definitiv de creante.

(3) Lichidatorul reactualizeaza, din oficiu, tabelul de creante definitiv, referitor la creditorii prevazuti la alin. (2) , prin raportare la platile efectuate potrivit planului de rambursare a datoriilor.

Articolul 53 Intocmirea tabelului preliminar de creante

(1) In termen de 15 zile de la primirea informarii prevazute la art. 52, lichidatorul intocmeste tabelul preliminar de creante.

(2) Daca exista neconcordante intre datele furnizate de debitor si cele comunicate de creditori, lichidatorul poate solicita documente si informatii suplimentare sau poate chema (audia) partile pentru lamuriri; de asemenea, lichidatorul poate solicita informatii relevante oricarei institutii publice sau autoritati publice competente, informatiile fiind furnizate cu titlu gratuit.

(3) In tabelul preliminar de creante sunt mentionate: suma solicitata de catre creditor, suma acceptata de lichidator, informatii privind cauza de preferinta de care beneficiaza creanta si rangul de prioritate al creantei.

(4) Creantele beneficiare ale unei cauze de preferinta se inscriu in tabelul preliminar, inclusiv cu dobanzile, pana la valoarea de piata a bunului ce face obiectul cauzei de preferinta, stabilita prin evaluare. In cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta cauza de preferinta se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa drept creanta chirografara.

(5) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de lichidator si inscrise in tabelul de creante cu valoarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii.

(6) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate in tabelul preliminar la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii insolventei.

(7) In cazul in care in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a fost intocmit tabelul definitiv de creante, lichidatorul reactualizeaza tabelul potrivit art. 52 alin. (2) si (3).

(8) Tabelul de creante, intocmit sau, dupa caz, reactualizat, se depune la dosar si se comunica debitorului si creditorilor.

Articolul 54 Contestarea tabelului de creante

(1) Debitorul si creditorii pot formula contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute in tabel, in termen de 7 zile de la comunicare.

(2) Intampinarea se depune in termen de 7 zile de la data comunicarii contestatiei.

(3) Daca se depun mai multe contestatii, acestea se solutioneaza deodata, printr-o singura sentinta, in 20 de zile de la depunerea ultimei contestatii, cu citarea contestatorilor si a debitorului.

(4) Sentinta poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

(5) In termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a sentintei, lichidatorul intocmeste tabelul definitiv de creante, pe care il notifica creditorilor si debitorului. In cazul necontestarii tabelului preliminar de creante, in conditiile alin. (1) , acesta devine tabel definitiv de creante, debitorul si creditorii fiind notificati cu privire la aceasta.

(6) Dupa primirea tabelului de creante definitiv, instanta se dezinvesteste, prin incheiere definitiva. Copii de pe actele dosarului sunt puse la dispozitia lichidatorului, la cererea acestuia.

(7) Ulterior dezinvestirii, orice noi cereri, actiuni sau contestatii privind procedura insolventei referitoare la acelasi debitor se repartizeaza judecatorului initial investit, intocmindu-se dosare asociate.

Articolul 55 Inventarierea bunurilor

(1) Lichidatorul va efectua, in termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarul bunurilor din averea debitorului, inclusiv al drepturilor de creanta ale debitorului si al unor drepturi reale, altele decat dreptul de proprietate, pe care debitorul le detine asupra bunurilor altor persoane. Inventarul va fi efectuat pe baza informatiilor primite de la debitor si pe baza informatiilor si documentelor solicitate autoritatilor competente potrivit legii. Termenul de 30 de zile poate fi prelungit de instanta de judecata, pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului.

(2) In scopul efectuarii inventarului, lichidatorul solicita informatii relevante despre patrimoniul debitorului oricarei institutii publice sau autoritati publice competente, precum si oricarei persoane fizice sau juridice cu care debitorul a declarat ca este sau ca s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 2 ani sau in raporturi care ar putea sa afecteze in orice fel patrimoniul debitorului, informatiile fiind furnizate cu titlu gratuit.

(3) Inventarul se depune la dosar, spre a fi consultat de creditori.

Articolul 56 Contul de lichidare

(1) Dupa deschiderea procedurii, lichidatorul deschide, pe numele debitorului, un cont la orice institutie de credit, in care se vireaza veniturile urmaribile si sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmaribile. In cazul in care debitorul are deja un cont deschis, acesta va putea fi folosit drept cont de lichidare, debitorul fiind obligat sa faca demersurile necesare pentru imputernicirea lichidatorului. Institutia de credit va fi notificata in acest sens. Sumele aflate in conturile debitorului la data deschiderii procedurii si cu privire la care exista cauze de preferinta se vor transfera in contul de lichidare doar cu acordul creditorului titular al cauzei de preferinta.

(2) Debitorul poate folosi doar sumele stabilite cu titlu de venituri neurmaribile.

Articolul 57 Obligatiile debitorului

(1) Pe durata procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, debitorul are urmatoarele obligatii: a) sa coopereze activ cu instanta si lichidatorul procedurii si sa puna la dispozitia acestora informatiile si inscrisurile solicitate; b) sa vireze in contul de lichidare orice venituri dobandite care depasesc cuantumul aprobat al cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil; c) sa desfasoare, in conditiile legii, potrivit abilitatilor si pregatirii sale profesionale, o activitate producatoare de venituri sau sa caute un loc de munca mai bine remunerat, iar in situatia pierderii locului de munca, din motive neimputabile, sa depuna toata diligenta pentru obtinerea unui nou loc de munca; d) sa informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice reducere sau crestere a salariului sau a oricaror altor venituri estimate; e) sa informeze lichidatorul procedurii cu privire la dobandirea de bunuri sau servicii, cu orice titlu, inclusiv din mosteniri sau donatii; f) sa informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a resedintei principale nu mai tarziu de 5 zile de la producerea schimbarii;

 1. g) sa participe la cursuri/programe de educatie financiara organizate in aplicarea prezentei legi.

(2) Debitorul poate incheia, pe durata procedurii, numai acte referitoare la bunurile neurmaribile, precum si orice acte care sunt necesare pentru intretinerea sa si a persoanelor aflate in intretinerea sa, in limita cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil.

(3) Pe durata procedurii, debitorul poate contracta noi imprumuturi numai pentru rezolvarea unei situatii grave si urgente de pericol pentru viata sau sanatatea sa ori a persoanelor aflate in intretinerea sa si doar cu avizul prealabil al lichidatorului procedurii si cu aprobarea instantei.

Articolul 58 Valorificarea bunurilor

(1) In vederea satisfacerii creantelor creditorilor, lichidatorul procedurii valorifica toate bunurile urmaribile ale debitorului.

(2) In vederea valorificarii bunurilor detinute de debitor in coproprietate sau devalmasie, lichidatorul formuleaza cerere de partaj. Instanta competenta in procedura de insolventa prin lichidare de active, prin derogare de la regulile de competenta referitoare la partaj, solutioneaza si aceasta cerere, in conditiile art. 980 si urmatoarelor din Codul de procedura civila, inclusiv in situatia prevazuta la art. 54 alin. (6) din prezenta lege.

(3) Lichidarea bunurilor urmaribile incepe indata ce a fost finalizat inventarul bunurilor si a fost intocmit tabelul definitiv de creante.

(4) Bunurile se vand potrivit prevederilor Codului de procedura civila.

(5) Lista bunurilor ce urmeaza a fi valorificate se va publica si pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

(6) Lichidatorul procedurii incheie, in numele debitorului, contractele de vanzare. Sumele realizate din vanzari sunt depuse in contul de lichidare, in vederea distribuirii catre creditori, potrivit planului de distribuire.

(7) Daca vanzarea bunurilor se va face prin licitatie publica, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul procedurii constituie titlu de proprietate. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele sunt perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie.

(8) Bunurile se dobandesc libere de orice sarcini.

Articolul 59 Darea in plata speciala

(1) In cazul in care, desi au fost efectuate toate demersurile prevazute de lege, lichidatorul procedurii nu a reusit sa valorifice un bun urmaribil intr-un termen de 2 ani de la momentul prevazut la art. 58 alin. (3) , acesta ii notifica pe creditori despre aceasta, in vederea exercitarii optiunii de a dobandi proprietatea bunului in contul creantei.

(2) Daca un singur creditor si-a exercitat dreptul de optiune prevazut la alin. (1) , acesta dobandeste proprietatea bunului in contul unei parti sau al intregii creante, in functie de valoarea bunului si de cuantumul creantei, potrivit regulilor de drept comun aplicabile.

(3) Daca mai multi creditori isi exercita dreptul de optiune prevazut la alin. (1) , va dobandi proprietatea bunului creditorul titular al unei cauze de preferinta asupra bunului, cu respectarea ordinii de preferinta in cazul in care exista mai multi creditori ce beneficiaza de cauze de preferinte asupra aceluiasi bun sau, in lipsa unor cauze de preferinta, orice alt creditor, in ordinea valorii creantelor.

(4) Daca niciun creditor nu isi exercita dreptul de optiune, bunul va fi exclus de la valorificare in cadrul procedurii, cu mentinerea cauzelor de preferinta, daca este cazul, si, pana la data ramanerii definitive a hotararii de eliberare de datorii reziduale, acest bun poate fi valorificat pe calea executarii silite individuale, in conditiile dreptului comun. Daca pana la aceasta data bunul nu a fost valorificat, se sting toate cauzele de preferinta care au afectat acel bun.

Articolul 60 Anularea actelor frauduloase

(1) In cazul in care procedura judiciara de insolventa se deschide potrivit dispozitiilor art. 43 alin. (6) si art. 46 lit. c) sau debitorul este mentinut in procedura de insolventa, ca urmare a exprimarii acordului tuturor creditorilor, lichidatorul ori oricare dintre creditori poate cere instantei anularea urmatoarelor acte sau operatiuni incheiate de debitor in dauna creditorilor, pentru restituirea bunurilor transferate ori a valorii altor prestatii executate: a) operatiuni in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cele 6 luni anterior deschiderii procedurii; b) acte incheiate in cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile; c) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in procedura este mai mica decat valoarea actului de transfer; d) acte sau operatiuni, incheiate in cei 2 ani anterior datei deschiderii procedurii cu un creditor inrudit; e) constituirea unui drept de preferinta pentru o creanta care era chirografara, in cele 6 luni anterior deschiderii procedurii; f) platile anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) , e) si f) nu sunt aplicabile actelor incheiate, cu buna-credinta, in executarea unui acord cu creditorii, incheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului.

(3) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor poate fi introdusa de lichidator sau oricare dintre creditori, in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active in temeiul art. 46 lit. c) sau, dupa caz, de la data exprimarii acordului creditorilor de mentinere a debitorului in procedura.

Articolul 61 Raportul trimestrial

(1) Pe parcursul derularii procedurii, lichidatorul intocmeste un raport trimestrial pe care il comunica debitorului si creditorilor.

(2) Raportul cuprinde situatia sumelor incasate in contul debitorului, planul de distribuire catre creditori si situatia platilor efectuate si orice alte informatii considerate ca relevante pentru buna desfasurare a procedurii.

(3) In termen de 7 zile de la comunicarea raportului, debitorul sau creditorii pot formula contestatie la instanta de judecata, solicitand anularea sau modificarea acestuia.

Articolul 62 Ordinea de distribuire

(1) Fondurile rezultate din veniturile grevate de cauze de preferinta sau obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului, grevate de cauze de preferinta, vor fi distribuite creditorilor beneficiari ai acestor cauze de preferinta, dupa deducerea cheltuielilor procedurale aferente bunurilor respective, precum si, daca este cazul, a cheltuielilor avansate de creditor in cadrul procedurii de executare silita.

(2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante, creditorii vor avea, pentru diferenta, o creanta chirografara.

(3) Un creditor beneficiar al unei cauze de preferinta este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului grevat de o cauza de preferinta in favoarea sa; sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului grevat de o cauza de preferinta.

(4) Celelalte creante impotriva averii debitorului, inscrise in tabelul de creante, se platesc in urmatoarea ordine: 1. taxe, timbre sau orice alte cheltuieli procedurale; 2. creante reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori si orice alte creante corelative obligatiilor excluse, potrivit art. 3 pct. 14;3. creante nascute pe parcursul derularii procedurilor prevazute de prezenta lege; 4. creante bugetare; 5. creante chirografare; 6. creante subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta: a) creante chirografare ale creditorilor inruditi cu debitorul; b) creante izvorand din acte cu titlu gratuit.

(5) Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul definitiv de creante.

(6) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara.

(7) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.

Articolul 63 Raportul final

(1) Dupa ce bunurile urmaribile din averea debitorului au fost valorificate si sumele obtinute au fost distribuite creditorilor, lichidatorul intocmeste un raport final, in termen de maximum 30 de zile de la finalizarea lichidarii, care este comunicat debitorului si creditorilor. Lichidatorul anexeaza o prezentare a situatiei veniturilor debitorului.

(2) Creditorii pot contesta raportul final, in termen 7 zile de la comunicare.

(3) Instanta solutioneaza toate contestatiile deodata, prin sentinta, cu citarea debitorului si a contestatorilor.

(4) Sentinta poate fi atacata cu apel, la tribunal, in 7 zile de la comunicare.

(5) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

Articolul 64 Inchiderea procedurii

(1) Instanta, la cererea lichidatorului, formulata in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a raportului final, pronunta, prin sentinta, inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, in baza raportului final necontestat sau modificat, dupa caz, ca urmare a solutionarii contestatiilor. In sentinta se stabileste si proportia din veniturile urmaribile ale debitorului care, dupa inchiderea procedurii, poate fi afectata acoperirii pasivului, in conditiile art. 72 alin. (1) .

(2) In orice stadiu al procedurii, daca se descopera ca debitorul a incheiat acte sau a actionat, in orice mod, in frauda creditorilor anterior deschiderii procedurii de insolventa sau pe durata acesteia, orice creditor poate solicita instantei inchiderea procedurii. Cererea este solutionata cu citarea tuturor creditorilor. In cazul in care toti creditorii isi exprima acordul, procedura de insolventa prin lichidare de active poate continua, dar debitorul nu beneficiaza de eliberarea de datorii reziduale. In acest caz, debitorul este tinut sa acopere creantele cuprinse in tabelul de creante, in integralitatea lor, inclusiv dobanzile si penalitatile care ar fi curs daca nu ar fi operat suspendarea prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. d).

(3) Sentinta se comunica debitorului si creditorilor si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in 7 zile de la comunicare.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva de inchidere a procedurii se comunica comisiei de insolventa si se publica in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(5) Lichidatorul ramane investit cu atributiile de supraveghere a debitorului postinchidere procedura de insolventa prin lichidare de active. Prin decizia de inchidere a procedurii, instanta stabileste si onorariul lichidatorului pentru aceasta perioada.

Capitolul VI Procedura simplificata de insolventa

Articolul 65 Conditii cu privire la debitor

Procedura prevazuta de prezentul capitol este aplicabila debitorului care intruneste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 pct. 12, nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) si (4) si indeplineste, cumulativ, cerintele urmatoare: a) cuantumul total al obligatiilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie; b) nu are bunuri sau venituri urmaribile; c) are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca.

Articolul 66 Cererea de aplicare a procedurii

(1) Debitorul prevazut la art. 65 depune la comisia de insolventa o cerere de aplicare a procedurii simplificate de insolventa. Prevederile art. 13 se aplica in mod corespunzator.

(2) Comisia de insolventa, analizand cererea debitorului si actele depuse in sustinerea acesteia, daca apreciaza ca debitorul intruneste conditiile prevazute la art. 65, sesizeaza instanta competenta in vederea constatarii indeplinirii conditiilor pentru aplicarea procedurii simplificate de insolventa.

Articolul 67 Solutionarea cererii de catre instant

(1) Instanta sesizata potrivit art. 66 alin. (2) , cu citarea debitorului si creditorilor, astfel cum au fost identificati in lista creditorilor, avizata de comisia de insolventa, constata, prin sentinta, indeplinirea de catre debitor a conditiilor pentru aplicarea procedurii simplificate de insolventa sau, dupa caz, respinge cererea comisiei de insolventa.

(2) Sentinta se comunica debitorului, creditorilor si comisiei de insolventa si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare.

(3) Apelul se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva se publica, de indata, in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

Articolul 68 Efectele admiterii cererii

(1) De la data ramanerii definitive a sentintei, potrivit art. 67 alin. (2) si (3), se suspenda de drept toate masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra patrimoniului debitorului.

(2) Nu sunt supuse suspendarii de drept prevazute la alin. (1) masurile de executare silita indreptate impotriva codebitorilor si/sau tertilor garanti.

(3) De la data ramanerii definitive a sentintei este suspendata de drept, in privinta debitorului, curgerea dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere, precum si a oricaror altor asemenea accesorii ale obligatiei de plata.

(4) De asemenea, se suspenda prescriptia dreptului creditorilor de a cere executarea silita a creantelor acestora impotriva debitorului.

Articolul 69 Derularea procedurii

(1) In termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a sentintei, potrivit art. 67 alin. (2) si (3), comisia de insolventa notifica debitorul cu privire la admiterea cererii sale de aplicare a procedurii simplificate de insolventa si ii pune in vedere ca pe durata a 3 ani de la notificare are urmatoarele obligatii: a) sa plateasca creantele curente, pe masura ce devin scadente; b) sa nu contracteze noi imprumuturi; c) sa furnizeze, anual, comisiei de insolventa o informare cu privire la situatia sa patrimoniala; d) sa informeze, de indata, comisia de insolventa cu privire la obtinerea oricaror venituri suplimentare de peste 1/2 din salariul minim pe economie fata de nivelul declarat prin cererea de aplicare a procedurii simplificate de insolventa; e) sa informeze comisia de insolventa cu privire la dobandirea cu orice titlu, inclusiv mosteniri sau donatii, de bunuri si servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie.

(2) In cazul in care constata modificari semnificative ale valorii veniturilor sau ale structurii activului debitorului, comisia de insolventa dispune si urmareste efectuarea de plati catre creditorii titulari de creante anterioare depunerii cererii debitorului de aplicare a procedurii simplificate de insolventa, potrivit ordinii de distribuire prevazute la art. 62.

Articolul 70 Incetarea aplicarii procedurii simplificate

(1) La expirarea termenului de 3 ani, prevazut la art. 69 alin. (1) , comisia de insolventa emite o decizie de incetare a aplicarii procedurii simplificate de insolventa prin care constata indeplinirea de catre debitor a obligatiilor care i-au revenit pe parcursul procedurii si a conditiilor pentru eliberarea de datorii reziduale.

(2) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute de prezentul capitol, comisia de insolventa, din oficiu sau la cererea unuia sau mai multor creditori, emite o decizie prin care constata incetarea aplicarii procedurii simplificate de insolventa.

(3) Decizia comisiei emisa in conditiile alin. (1) sau (2), dupa caz, se comunica debitorului si creditorilor si poate fi contestata la instanta competenta in termen de 7 zile de la comunicare.

(4) Decizia de incetare a aplicarii procedurii de insolventa ramasa definitiva se publica in Buletinul procedurilor de insolventa – sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi”.

(5) In cazul incetarii aplicarii procedurii simplificate, potrivit alin. (2) , debitorul este tinut sa acopere creantele anterioare depunerii cererii sale, inclusiv dobanzile si penalitatile care ar fi curs daca nu ar fi operat suspendarea prevazuta la art. 68 alin. (3) , din care se scad sumele achitate, daca este cazul.

Capitolul VII Eliberarea de datoriile reziduale

Articolul 71 Eliberarea de datorii reziduale ca efect al respectarii planului de rambursare a datoriilor sau a conditiilor procedurii simplificate de insolventa

(1) In cazul debitorului ce a fost supus unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau unei proceduri simplificate de insolventa, in termen de 60 de zile de la emiterea, in temeiul art. 42, a deciziei de inchidere a procedurii, debitorul poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale.

(2) In baza cererii debitorului, insotita de decizia comisiei de insolventa de inchidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare sau, dupa caz, a deciziei prevazute la art. 70, instanta dispune eliberarea debitorului de datoriile reziduale, constand in valoarea creantelor ce depaseste cota de acoperire convenita prin planul de rambursare.

(3) Sentinta se comunica debitorului si creditorilor si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva se publica in Buletinul procedurilor de insolventa si se comunica institutiilor competente, spre radierea mentiunii privind insolventa debitorului.

(5) De la data publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa a hotararii judecatoresti de eliberare de datorii, debitorul nu mai poate fi supus vreunei interdictii sau limitari a drepturilor debitorului aflate in legatura cu insolventa acestuia.

Articolul 72 Conditiile eliberarii de datorii in cazul procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active

(1) Dupa inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, deschise potrivit art. 46 lit. a) sau b), debitorul va continua sa faca plati catre creditori pe duratele prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3) , in proportia din veniturile urmaribile stabilita de instanta sau, dupa caz, de comisia de insolventa, si va fi supus limitarilor si interdictiilor prevazute la alin. (6) si (7).

(2) Daca dupa un an de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit o cota de cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, instanta, la cererea debitorului, care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7) , poate dispune eliberarea de datorii.

(3) Daca dupa 3 ani de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit cel putin 40% din valoarea creantelor, instanta, la care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7) , poate dispune eliberarea de datorii.

(4) Daca, cu toate diligentele sale, debitorul nu a reusit sa acopere cel putin cota din valoarea creantelor prevazuta la alin. (3) prima teza, instanta, la cererea debitorului, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7) , poate dispune eliberarea de datorii numai dupa trecerea unui termen de 5 ani de la inchiderea procedurii.

(5) Sentinta prin care s-a dispus eliberarea de datorii se comunica debitorului si creditorilor si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

(6) Pe duratele prevazute la alin. (2)-(4) , debitorul are urmatoarele obligatii: a) sa vireze in contul de lichidare suma reprezentand proportia din veniturile urmaribile afectata platii pasivului, astfel cum a fost stabilita prin hotararea de inchidere a procedurii sau, dupa caz, prin decizia comisiei de insolventa, ca urmare a evaluarilor bianuale efectuate; b) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa cu privire la obtinerea oricaror venituri suplimentare fata de cele comunicate la ultima raportare, in vederea recalcularii proportiei din aceste venituri destinate acoperirii pasivului si sa vireze in contul de lichidare cel putin 40% din orice venit suplimentar ce depaseste salariul minim pe economie; c) sa comunice lichidatorului sau, dupa caz, comisiei de insolventa, trimestrial, o situatie cu privire la viramentele efectuate; d) sa desfasoare, in conditiile legii, potrivit abilitatilor si pregatirii sale profesionale, o activitate producatoare de venituri sau sa caute un loc de munca mai bine remunerat, iar in situatia pierderii locului de munca sa depuna toata diligenta pentru obtinerea unui nou loc de munca; e) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa cu privire la dobandirea, cu orice titlu, inclusiv din mosteniri sau donatii, de bunuri sau servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie; f) sa participe la cursuri/programe de educatie financiara organizate de comisia de insolventa; g) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a resedintei principale ori obisnuite nu mai tarziu de 5 zile de la producerea schimbarii.

(7) Pe duratele prevazute la alin. (2)-(4) , debitorul este supus urmatoarelor interdictii: a) nu poate contracta noi imprumuturi, cu exceptia celor necesare pentru rezolvarea unei situatii grave si urgente de pericol pentru viata sau sanatatea sa ori a persoanelor aflate in intretinerea sa, caz in care este necesar avizul prealabil al comisiei de insolventa; b) nu poate face donatii; c) nu poate refuza donatii si nu poate renunta la mosteniri.

(8) Pe duratele prevazute la alin. (2) , (3) sau, dupa caz, (4), debitorul va figura in Buletinul procedurilor de insolventa, cu mentiunea „debitor aflat in supraveghere postprocedura de insolventa”.

Articolul 73 Atributiile comisiei de insolventa intre inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active si eliberarea de datorii a debitorului

Intre data inchiderii procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active si data eliberarii de datorii, comisia de insolventa are urmatoarele atributii: a) in termen de 30 zile de la primirea hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, constituie un dosar pentru debitorul aflat in supraveghere postprocedura judiciara de insolventa; b) evalueaza, bianual, proportia din veniturile urmaribile care este destinata acoperirii pasivului. Decizia emisa, in acest sens, se comunica debitorului, creditorilor si lichidatorului; c) la expirarea termenelor prevazute de art. 72 alin. (2)-(4) , constata, printr-o decizie, din oficiu sau la sesizarea lichidatorului, cota de acoperire a creantelor si o evaluare a modului in care debitorul sia respectat obligatiile prevazute de lege dupa inchiderea procedurii, care se anexeaza la cererea debitorului de eliberare de datorii; d) inlocuieste lichidatorul, pentru motive temeinice; e) orice alte atributii prevazute de prezenta lege.

Articolul 74 Atributiile lichidatorului intre inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active si eliberarea de datorii a debitorului

Intre data inchiderii procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active si data eliberarii de datorii, lichidatorul are urmatoarele atributii: a) supravegheaza respectarea de catre debitor a obligatiilor prevazute de prezenta lege, pentru a putea beneficia de eliberarea de datorii; b) vireaza catre creditori sumele colectate in contul de lichidare, potrivit ordinii de distribuire prevazute la art. 62; c) intocmeste trimestrial un raport privind platile efectuate si respectarea de catre debitor a obligatiilor ce ii revin potrivit prezentei legi; d) sesizeaza comisia de insolventa cu privire la modificarile semnificative intervenite in situatia patrimoniala a debitorului, verificand, in acest scop, cel putin bianual, registrele publice relevante; e) la expirarea termenelor prevazute la art. 72 alin. (2)-(4) , intocmeste un raport de evaluare in care mentioneaza cota de acoperire a creantelor si apreciaza asupra modului in care debitorul si-a respectat obligatiile prevazute de lege dupa inchiderea procedurii si prin care sesizeaza comisia de insolventa, in vederea emiterii deciziei prevazute la art. 73 lit. c) ; f) orice alte atributii prevazute de prezenta lege, dispuse de instanta sau de comisia de insolventa.

Articolul 75 Respingerea eliberarii de datorii reziduale

(1) Instanta de insolventa poate respinge cererea de eliberare de datorii daca: a) debitorul si-a incalcat, pe durata procedurii de insolventa, obligatiile impuse prin prezenta lege sau prin planul de rambursare, inclusiv comportament neglijent ori lipsit de interes cu privire la executarea obligatiilor ce ii revin in temeiul prezentei legi; b) debitorul nu a respectat obligatiile si interdictiile corespunzatoare perioadei de supraveghere postprocedura de insolventa; c) pe durata procedurii de insolventa a intervenit sau constata oricare dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (4)  d) este prematur introdusa, caz in care debitorul poate formula o noua cerere la expirarea termenului.

(2) Sentinta prin care s-a respins cererea de eliberare de datorii se comunica debitorului. Sentinta poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

Articolul 76 Efectele respingerii cererii de eliberare de datorii

In cazul respingerii cererii de eliberare de datorii, este tinut sa acopere creantele cuprinse in tabelul de creante, in integralitatea lor, inclusiv dobanzile si penalitatile care ar fi curs daca nu ar fi operat suspendarea prevazuta la art. 34 alin. (3) , art. 50 alin. (1) lit. d) ori art. 68 alin. (3) , din care se scad sumele achitate.

Articolul 77 Revocarea beneficiului eliberarii de datoriile reziduale

(1) Daca in termen de 3 ani de la pronuntarea hotararii privind eliberarea de datorii se descopera ca debitorul a incheiat acte in frauda creditorilor anterior procedurii de insolventa sau pe durata acesteia, orice creditor poate solicita instantei revocarea beneficiului eliberarii de datoriile reziduale.

(2) Cererea se solutioneaza cu ascultarea debitorului.

(3) In cazul admiterii cererii, se revoca beneficiul eliberarii de datorii, iar debitorul este tinut sa acopere creantele cuprinse in tabelul de creante, in integralitatea lor, inclusiv dobanzile si penalitatile care ar fi curs daca nu ar fi operat suspendarea prevazuta la art. 34 alin. (3) , art. 50 alin. (1) lit. d) ori art. 68 alin. (3) , din care se scad sumele achitate.

(4) Debitorul caruia i-a fost revocat beneficiul eliberarii de datorii nu mai poate formula o noua cerere de deschidere a procedurii de insolventa potrivit prezentei legi pe o durata de 5 ani de la data pronuntarii hotararii de revocare.

(5) Hotararea se ataca cu apel, in termen de 7 zile de la comunicare.(6) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

Capitolul VIII Reguli speciale privind transmiterea calitatii procesuale in procedura insolventei

Articolul 78 Reguli generale

(1) Calitatea de debitor in procedura insolventei se poate transmite, ca urmare a decesului debitorului, in conditiile prezentului capitol.

(2) Calitatea de creditor se poate transmite legal sau conventional, in conditiile legii.

Articolul 79 Decesul debitorului inainte de deschiderea unei proceduri de insolventa

Daca debitorul formuleaza o cerere de deschidere/de aplicare a unei proceduri de insolventa, dar, inainte de solutionarea acesteia, debitorul decedeaza, comisia de insolventa emite o decizie, prin care se desesizeaza de cerere, sau, dupa caz, instanta, luand act de decesul debitorului, dispune, prin hotarare definitiva, inchiderea dosarului.

Articolul 80 Decesul debitorului dupa aprobarea sau confirmarea unui plan de rambursare a datoriilor

(1) Daca debitorul decedeaza dupa aprobarea sau confirmarea unui plan de rambursare a datoriilor, mostenitorii legali si legatarii cu titlu universal pot continua executarea acestuia, daca toti creditorii sunt de acord; in acest caz mostenitorii sunt tinuti de obligatiile asumate de debitorul defunct prin planul de rambursare a datoriilor.

(2) In cazul in care planul nu mai poate fi executat, mostenitorii raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii in limitele stabilite la art. 1.114 din Codul civil. Dispozitiile art. 43 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 81 Conditiile de transmitere a calitatii de debitor in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare

(1) In termen de 30 de zile de la data la care a luat la cunostinta, in orice mod, de faptul ca debitorul a decedat, comisia de insolventa este obligata sa solicite camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre faptul ca este deschisa o procedura de insolventa cu privire la acesta si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta, iar in caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori, precum si faptul daca pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

(2) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau, dupa caz, acceptata, comisia de insolventa cere, in termen de 15 zile de la eliberarea certificatului prevazut la alin. (1) , camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, dupa caz, notarului public deja sesizat sa notifice succesibilii cunoscuti cu privire la faptul ca este deschisa o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor si sa le puna in vedere sa isi exercite dreptul de optiune succesorala.

(3) Notificarea transmisa succesibililor universali si cu titlu universal cunoscuti trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii: a) termenul special de optiune succesorala, prevazut la alin. (6) ; b) precizarea ca, daca nu isi exercita dreptul de a accepta mostenirea in acest termen de decadere, este prezumat ca renunta la mostenire; c) precizarea ca defunctul a avut calitatea de debitor intr-o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare, aratandu-se si stadiul executarii planului; d) precizarea ca o data cu exprimarea optiunii succesorale trebuie sa isi exprime si optiunea privind continuarea executarii planului sau incetarea acestuia.

(4) Notificarea transmisa legatarului cu titlu particular trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii, informatiile prevazute la alin. (3) lit. a)-c) , precum si situatia bunului obiect al legatului.

(5) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, notarul public colaboreaza cu administratorul procedurii, care poate fi invitat sa participe la procedura succesorala notariala, pentru a da lamuriri legate de stadiul si efectele procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare.

(6) Prin derogare de la art. 1.103 din Codul civil, succesibilii isi pot exercita dreptul de optiune succesorala in termen de 3 luni de la data notificarii, facuta in conditiile legii.

(7) Daca toti succesibilii universali sau cu titlu universal care au acceptat mostenirea au optat pentru continuarea executarii planului de rambursare, procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare continua, daca toti creditorii sunt de acord.

(8) Daca nu au optat pentru continuarea executarii planului de rambursare toti succesibilii universali sau cu titlu universal care au acceptat mostenirea ori daca nu si-au exprimat acordul de continuare a procedurii cu mostenitorii toti creditorii, procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare se inchide, prin decizie a comisiei de insolventa. Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 82 Modificarea planului de rambursare a datoriilor, la cererea mostenitorilor

Mostenitorii pot propune creditorilor modificarea planului de rambursare a datoriilor, in sensul reducerii duratei de executare a planului de rambursare. Aprobarea noului plan se va face in aceleasi conditii ca si planul initial.

Articolul 83 Efectele neexecutarii planului de catre mostenitori

(1) Daca planul de rambursare a datoriilor, astfel cum a fost aprobat initial sau in forma modificata, potrivit art. 82, nu este adus la indeplinire de catre mostenitori, in termen de 30 de zile de la incetarea platilor potrivit planului sau de la luarea la cunostinta a faptului nerespectarii unei masuri prevazute in plan, oricare dintre creditori poate cere instantei deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

(2) Procedura de insolventa prin lichidarea de active se deschide in raport cu mostenirea, in contradictoriu cu mostenitorii, fiind supuse valorificarii exclusiv bunurile din mostenire.

(3) Prevederile cap. V se aplica in mod corespunzator. Mostenitorii vor fi tinuti sa acopere, in limita activului mostenirii, creantele cuprinse in tabelul de creante, in integralitatea lor, inclusiv dobanzile si penalitatile calculate de la data acceptarii succesiunii, din care se scad sumele achitate de debitorul defunct si de mostenitori.

Articolul 84 Decesul debitorului in cursul procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active

(1) Daca debitorul decedeaza dupa deschiderea procedurii judiciare de insolventa de lichidare, daca toti creditorii isi exprima acordul, procedura continua cu mostenitorii.

(2) Indata ce ia cunostinta, in orice mod, de faptul ca debitorul a decedat, instanta notifica creditorii, solicitandu-le sa isi exprime optiunea cu privire la continuarea procedurii, in termen de 30 de zile de la notificare.

(3) In cazul in care creditorii au optat pentru continuarea procedurii, instanta procedeaza potrivit prevederilor art. 81, care se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul in care niciun mostenitor nu a acceptat mostenirea in termenul special de optiune succesorala, prevazut la art. 81 alin. (6) , instanta numeste un curator special al mostenirii.

(5) Prevederile cap. V se aplica in mod corespunzator.

(6) In cazul in care prin valorificarea bunurilor mostenirii au fost acoperite toate creantele, bunurile sau sumele ramase revin mostenitorilor sau, dupa caz, daca niciun mostenitor nu a acceptat mostenirea, acestea revin comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii.

Articolul 85 Decesul debitorului in cursul procedurii simplificate de insolventa

Daca debitorul decedeaza pe durata aplicarii procedurii simplificate de insolventa, comisia de insolventa, indata ce ia cunostinta de faptul ca a intervenit decesul debitorului, emite o decizie de incetare a aplicarii procedurii simplificate de insolventa.

Capitolul IX Interdictii si sanctiuni

Articolul 86 Interdictii

(1) Debitorul beneficiar al unei proceduri de insolventa prevazute de prezenta lege, care, din motive imputabile, a determinat inchiderea acesteia, nu va mai putea formula, in termen de 5 ani de la data inchiderii, o noua cerere de deschidere a procedurii.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) este aplicabila si debitorului cu privire la care s-a admis o cerere de revocare a beneficiului eliberarii de datorii.

(3) La cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, instanta de judecata poate dispune, prin hotararea de inchidere a procedurii, din motive imputabile debitorului sau, dupa caz, prin hotararea de revocare a beneficiului eliberarii de datorii, si una dintre urmatoarele interdictii: a) de a fi desemnat administrator/director al unei regii autonome, companii nationale sau societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, manager sau manager economic ori alte functii similare, care presupun decizii cu privire la administrarea bunurilor sau conturilor, in cadrul unei persoane juridice publice ori private, timp de 5 ani de la inchiderea procedurii sau de la revocarea beneficiului eliberarii de datorii, iar daca are una dintre aceste calitati, va fi decazut din acest drept, pentru aceeasi perioada; b) de a exercita calitatea de ordonator de credite sau atributii specifice ordonatorului de credite, timp de 5 ani de la inchiderea procedurii sau de la revocarea beneficiului eliberarii de datorii, iar, daca se afla in exercitarea acestei calitati, va fi decazut din acest drept, pentru aceeasi perioada.

Articolul 87 Contraventii

(1) Creditorii si orice alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, care detin evidente sau informatii referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt obligate sa elibereze dovezi cu privire la acestea, la cererea debitorului, a comisiei de insolventa, a administratorului procedurii sau a lichidatorului, in termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia. Pe inscrisurile eliberate se va aplica mentiunea „pentru insolventa”.

(2) Fapta persoanei fizice sau juridice care conditioneaza eliberarea unui act necesar pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolventa ori a altor inscrisuri solicitate in procedura de insolventa de achitarea unei datorii catre emitent constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 300 lei si 10.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii contraventionale se realizeaza de catre comisia de insolventa. Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Articolul 88 Infractiuni

Fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora sau distruge, in tot ori in parte, valori sau bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive ori de a falsifica inscrisuri in scopul fraudarii creditorilor constituie infractiunea prevazuta la art. 239 din Codul penal.

Capitolul X Dispozitii finale

Articolul 89 Norme de completare

(1) Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii acestora, cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

(2) Comunicarea actelor de procedura de organele procedurii se efectueaza potrivit prevederilor Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor in care prezenta lege prevede doar comunicarea prin Buletinul procedurilor de insolventa.

Articolul 90 Taxele judiciare de timbre

(1) Toate cererile formulate de comisia de insolventa, de administratorul procedurii si de lichidator, in temeiul prezentei legi, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru.

(2) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de prezenta lege nu se datoreaza taxa judiciara de timbru.

(3) Orice alta actiune, cerere formulata de parti, cu exceptia celei prevazute la alin. (2) , se taxeaza cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei, iar apelul cu jumatate din taxa datorata la fond.

Articolul 91 Arhive si evidente publice

(1) Notarul public, la intocmirea actului notarial referitor la incheierea unui contract, verifica in Buletinul procedurilor de insolventa daca partile au calitatea de debitor in procedura insolventei si, daca este cazul, solicita debitorului sa depuna inscrisurile doveditoare ale aprobarilor prevazute de prezenta lege.

(2) Debitorul va fi radiat din Buletinul procedurilor de insolventa la implinirea a 5 ani de la data pronuntarii hotararii judecatoresti privind inchiderea acestei proceduri, prin incheiere a directorului Buletinului procedurilor de insolventa.

(3) De la data publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa a incheierii prevazute la alin. (2) , accesul la toate actele si informatiile publicate cu privire la un debitor, inclusiv prin serviciile on-line aferente, va fi asigurat numai pentru debitor, comisiile de insolventa, instantele judecatoresti, organele de urmarire si cercetare penala, autoritati si institutii publice.

(4) Prevederile legale in vigoare cu privire la Buletinul procedurilor de insolventa se aplica in mod corespunzator, in masura compatibilitatii cu prevederile prezentei legi.

Articolul 92

(1) In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se constituie comisia de insolventa la nivel central si comisiile de insolventa la nivel teritorial.

(2) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se aproba, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia, care includ si tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii si lichidator, precum si cuantumul minim si maxim al acestor onorarii.

(3) Finantarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin bugetul Ministerului Economiei.

(4) In termen de 5 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, corpurile profesionale transmit comisiei de insolventa prima lista a membrilor care au fost admisi pentru includere in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice. In acest scop, in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, corpurile profesionale elaboreaza curricula comuna si metodologia unitara prevazute la art. 12 alin. (3) .

(5) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se constituie sectiunea „Debitori – persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi” in cadrul Buletinului procedurilor de insolventa.

(6) In termen de 3 luni de la constituire, comisia de insolventa la nivel central emite, prin decizie a presedintelui, formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa si elaboreaza criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si a celor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si familiilor acestora.

Articolul 93 Intrarea in vigoare

Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 92, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANUBucuresti, 18 iunie 2015.Nr. 151.